Homer

Odyssey    —    Ὀδύσσεια

Book 16

1τὼ δ̓ αῦτ̓ εν κλισίῃ Οδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς
2εντύνοντο άριστον άμ̓ ηοῖ, κηαμένω πῦρ,
3έκπεμψάν τε νομῆας άμ̓ αγρομένοισι σύεσσι·

4Τηλέμαχον δὲ περίσσαινον κύνες ὑλακόμωροι,
5ου δ̓ ὕλαον προσιόντα.
νόησε δὲ δῖος Οδυσσεὺς
6σαίνοντάς τε κύνας, περί τε κτύπος ῆλθε ποδοῖϊν

7αῖψα δ̓ άῤ Εύμαιον έπεα πτερόεντα προσηύδα

8Εύμαἰ, μάλα τίς τοι ελεύσεται ενθάδ̓ ἑταῖρος
9 καὶ γνώριμος άλλος, επεὶ κύνες ουχ ὑλάουσιν,
10αλλὰ περισσαίνουσι
ποδῶν δ̓ ὑπὸ δοῦπον ακούω.
11ού πω πᾶν είρητο έπος, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς
12έστη ενὶ προθύροισι
ταφὼν δ̓ ανόρουσε συβώτης,
13εκ δ̓ άρα οἱ χειρῶν πέσον άγγεα, τοῖς επονεῖτο,
14κιρνὰς αίθοπα οῖνον
δ̓ αντίος ῆλθεν άνακτος,
15κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ άμφω φάεα καλὰ
16χεῖράς τ̓ αμφοτέρας
θαλερὸν δέ οἱ έκπεσε δάκρυ
17ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων αγαπάζῃ
18ελθόντ̓ εξ απίης γαίης δεκάτῳ ενιαυτῷ,
19μοῦνον τηλύγετον, τῷ έπ̓ άλγεα πολλὰ μογήσῃ,
20ὣς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς
21πάντα κύσεν περιφύς, ὡς εκ θανάτοιο φυγόντα·

22καί ῥ̓ ολοφυρόμενος έπεα πτερόεντα προσηύδα

23ῆλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος
ού σ̓ έτ̓ εγώ γε
24όψεσθαι εφάμην, επεὶ ῴχεο νηῒ Πύλονδε

25αλλ̓ άγε νῦν είσελθε, φίλον τέκος, όφρα σε θυμῷ
26τέρψομαι εισορόων νέον άλλοθεν ένδον εόντα

27ου μὲν γάρ τι θάμ̓ αγρὸν επέρχεαι ου δὲ νομῆας,
28αλλ̓ επιδημεύεις·
ὣς γάρ νύ τοι εύαδε θυμῷ,
29ανδρῶν μνηστήρων εσορᾶν αΐδηλον ὅμιλον.

30τὸν δ̓ αῦ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα

31έσσεται οὕτως, άττα
σέθεν δ̓ ένεκ̓ ενθάδ̓ ἱκάνω,
32όφρα σέ τ̓ οφθαλμοῖσιν ίδω καὶ μῦθον ακούσω,
33ή μοι έτ̓ εν μεγάροις μήτηρ μένει, ῆέ τις ήδη
34ανδρῶν άλλος έγημεν, Οδυσσῆος δέ που ευνὴ
35χήτει ενευναίων κάκ̓ αράχνια κεῖται έχουσα.

36τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε συβώτης, όρχαμος ανδρῶν

37καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ
38σοῖσιν ενὶ μεγάροισιν
οϊζυραὶ δέ οἱ αιεὶ
39φθίνουσιν νύκτες τε καὶ ήματα δάκρυ χεούσῃ.

40ὣς άρα φωνήσας οἱ εδέξατο χάλκεον έγχος

41αυτὰρ γ̓ είσω ίεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον ουδόν

42τῷ δ̓ ἕδρης επιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Οδυσσεύς·

43Τηλέμαχος δ̓ ἑτέρωθεν ερήτυε φώνησέν τε

44ῆσ̓, ξεῖν̓
ἡμεῖς δὲ καὶ άλλοθι δήομεν ἕδρην
45σταθμῷ εν ἡμετέρῳ
πάρα δ̓ ανὴρ ὃς καταθήσει.
46ὣς φάθ̓, δ̓ αῦτις ιὼν κατ̓ άῤ ἕζετο
τῷ δὲ συβώτης.
47χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερθεν·

48ένθα καθέζετ̓ έπειτα Οδυσσῆος φίλος υἱός

49τοῖσιν δ̓ αῦ κρειῶν πίνακας παρέθηκε συβώτης
50οπταλέων, ῥα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον έδοντες,
51σῖτον δ̓ εσσυμένως παρενήνεεν εν κανέοισιν,
52εν δ̓ άρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οῖνον

53αυτὸς δ̓ αντίον ἷζεν Οδυσσῆος θείοιο

54οἱ δ̓ επ̓ ονείαθ̓ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ίαλλον

55αυτὰρ επεὶ πόσιος καὶ εδητύος εξ έρον ἕντο,
56δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορβόν

57άττα, πόθεν τοι ξεῖνος όδ̓ ἵκετο
πῶς δέ ναῦται
58ήγαγον εις Ιθάκην
τίνες έμμεναι ευχετόωντο
59ου μὲν γάρ τί πεζὸν οΐομαι ενθάδ̓ ἱκέσθαι.

60τὸν δ̓ απαμειβόμενος προσέφης, Εύμαιε συβῶτα

61τοιγὰρ εγώ τοι, τέκνον, αληθέα πάντ̓ αγορεύσω

62εκ μὲν Κρητάων γένος εύχεται ευρειάων,
63φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν επὶ άστεα δινηθῆναι
64πλαζόμενος·
ὣς γάρ οἱ επέκλωσεν τά γε δαίμων
65νῦν αῦ Θεσπρωτῶν ανδρῶν εκ νηὸς αποδρὰς
66ήλυθ̓ εμὸν πρὸς σταθμόν, εγὼ δέ τοι εγγυαλίξω

67έρξον ὅπως εθέλεις
ἱκέτης δέ τοι εύχεται εῖναι.
68τὸν δ̓ αῦ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα

69Εύμαἰ, μάλα τοῦτο έπος θυμαλγὲς έειπες

70πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον εγὼν ὑποδέξομαι οίκῳ

71αυτὸς μὲν νέος ειμὶ καὶ ού πω χερσὶ πέποιθα
72άνδῤ απαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ

73μητρὶ δ̓ εμῇ δίχα θυμὸς ενὶ φρεσὶ μερμηρίζει,
74 αυτοῦ παῤ εμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομίζῃ,
75ευνήν τ̓ αιδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν,
76 ήδη άμ̓ ἕπηται Αχαιῶν ὅς τις άριστος
77μνᾶται ενὶ μεγάροισιν ανὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν.

78αλλ̓ τοὶ τὸν ξεῖνον, επεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα,
79ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,
80δώσω δὲ ξίφος άμφηκες καὶ ποσσὶ πέδιλα,
81πέμψω δ̓ ὅππη μιν κραδίη θυμός τε κελεύει

82ει δ̓ εθέλεις, σὺ κόμισσον ενὶ σταθμοῖσιν ερύξας

83εἵματα δ̓ ενθάδ̓ εγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα
84έδμεναι, ὡς ὰν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους

85κεῖσε δ̓ ὰν ού μιν εγώ γε μετὰ μνηστῆρας εῷμι
86έρχεσθαι
λίην γὰρ ατάσθαλον ὕβριν έχουσι
87μή μιν κερτομέωσιν, εμοὶ δ̓ άχος έσσεται αινόν

88πρῆξαι δ̓ αργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν εόντα
89άνδρα καὶ ίφθιμον, επεὶ πολὺ φέρτεροί εισι.

90τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς

91 φίλ̓, επεί θήν μοι καὶ αμείψασθαι θέμις εστίν,
92 μάλα μευ καταδάπτετ̓ ακούοντος φίλον ῆτορ,
93οἷά φατε μνηστῆρας ατάσθαλα μηχανάασθαι
94εν μεγάροις, αέκητι σέθεν τοιούτου εόντος

95ειπέ μοι ηὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, σέ γε λαοὶ
96εχθαίρουσ̓ ανὰ δῆμον, επισπόμενοι θεοῦ ομφῇ,
97 τι κασιγνήτοις επιμέμφεαι, οἷσί περ ανὴρ
98μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ ει μέγα νεῖκος όρηται

99αὶ γάρ εγὼν οὕτω νέος είην τῷδ̓ επὶ θυμῷ,
100 παῖς εξ Οδυσῆος αμύμονος ηὲ καὶ αυτός

101αυτίκ̓ έπειτ̓ απ̓ εμεῖο κάρη τάμοι αλλότριος φώς,
103ει μὴ εγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην,
104ελθὼν ες μέγαρον Λαερτιάδεω Οδυσῆος

105ει δ̓ αῦ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον εόντα,
106βουλοίμην κ̓ εν εμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι
107τεθνάμεν τάδε γ̓ αιὲν αεικέα έργ̓ ὁράασθαι,
108ξείνους τε στυφελιζομένους δμῳάς τε γυναῖκας
109ῥυστάζοντας αεικελίως κατὰ δώματα καλά,
110καὶ οῖνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον έδοντας
111μὰψ αύτως, ατέλεστον, ανηνύστῳ επὶ έργῳ.

112τὸν δ̓ αῦ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα

113τοιγὰρ εγώ τοι, ξεῖνε, μάλ̓ ατρεκέως αγορεύσω

114ού τε τί μοι πᾶς δῆμος απεχθόμενος χαλεπαίνει,
115ού τε κασιγνήτοις επιμέμφομαι, οἷσί περ ανὴρ
116μαρναμένοισι πέποιθε, καὶ ει μέγα νεῖκος όρηται

117ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων

118μοῦνον Λαέρτην Αρκείσιος υἱὸν έτικτε,
119μοῦνον δ̓ αῦτ̓ Οδυσῆα πατὴρ τέκεν
αυτὰρ Οδυσσεὺς
120μοῦνον έμ̓ εν μεγάροισι τεκὼν λίπεν ου δ̓ απόνητο

121τῷ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι είσ̓ ενὶ οίκῳ

122ὅσσοι γὰρ νήσοισιν επικρατέουσιν άριστοι,
123Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ,
124ηδ̓ ὅσσοι κραναὴν Ιθάκην κάτα κοιρανέουσι,
125τόσσοι μητέῤ εμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οῖκον

126 δ̓ ού τ̓ αρνεῖται στυγερὸν γάμον ού τε τελευτὴν
127ποιῆσαι δύναται
τοὶ δὲ φθινύθουσιν έδοντες
128οῖκον εμόν
τάχα δή με διαρραίσουσι καὶ αυτόν
129αλλ̓ τοι μὲν ταῦτα θεῶν εν γούνασι κεῖται

130άττα, σὺ δ̓ έρχεο θᾶσσον, εχέφρονι Πηνελοπείῃ
131είφ̓ ὅτι οἱ σῶς ειμὶ καὶ εκ Πύλου ειλήλουθα

132αυτὰρ εγὼν αυτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσθαι,
133οίῃ απαγγείλας
τῶν δ̓ άλλων μή τις Αχαιῶν
134πευθέσθω
πολλοὶ γὰρ εμοὶ κακὰ μηχανόωνται.
135τὸν δ̓ απαμειβόμενος προσέφης, Εύμαιε συβῶτα

136γιγνώσκω, φρονέω
τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις
137αλλ̓ άγε μοι τόδε ειπὲ καὶ ατρεκέως κατάλεξον,
138 καὶ Λαέρτῃ αυτὴν ὁδὸν άγγελος έλθω
139δυσμόρῳ, ὃς τῆος μὲν Οδυσσῆος μέγ̓ αχεύων
140έργα τ̓ εποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ̓ ενὶ οίκῳ
141πῖνε καὶ ῆσθ̓, ὅτε θυμὸς ενὶ στήθεσσιν ανώγοι

142αυτὰρ νῦν, εξ οὗ σύ γε ῴχεο νηῒ Πύλονδε,
143ού πω μίν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αύτως,
144ου δ̓ επὶ έργα ιδεῖν, αλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε
145ἧσται οδυρόμενος, φθινύθει δ̓ αμφ̓ οστεόφι χρώς.

146τὸν δ̓ αῦ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα

147άλγιον, αλλ̓ έμπης μιν εάσομεν, αχνύμενοί περ·

148ει γὰρ πως είη αυτάγρετα πάντα βροτοῖσι,
149πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοίμεθα νόστιμον ῆμαρ

150αλλὰ σύ γ̓ αγγείλας οπίσω κίε, μη δὲ κατ̓ αγροὺς
151πλάζεσθαι μετ̓ εκεῖνον
ατὰρ πρὸς μητέρα ειπεῖν
152αμφίπολον ταμίην οτρυνέμεν ὅττι τάχιστα
153κρύβδην
κείνη γὰρ κεν απαγγείλειε γέροντι.
154 ῥα καὶ ῶρσε συφορβόν
δ̓ εἵλετο χερσὶ πέδιλα,
155δησάμενος δ̓ ὑπὸ ποσσὶ πόλινδ̓ ίεν
ου δ̓ άῤ Αθήνην
156λῆθεν απὸ σταθμοῖο κιὼν Εύμαιος ὑφορβός,
157αλλ̓ γε σχεδὸν ῆλθε·
δέμας δ̓ ήϊκτο γυναικὶ
158καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ αγλαὰ έργα ιδυίῃ

159στῆ δὲ κατ̓ αντίθυρον κλισίης Οδυσῆϊ φανεῖσα

160ου δ̓ άρα Τηλέμαχος ίδεν αντίον ου δ̓ ενόησεν,
161ου γὰρ πω πάντεσσι θεοὶ φαίνονται εναργεῖς,
162αλλ̓ Οδυσεύς τε κύνες τε ίδον, καί ῥ̓ ουχ ὑλάοντο
163κνυζηθμῷ δ̓ ἑτέρωσε διὰ σταθμοῖο φόβηθεν

164 δ̓ άῤ επ̓ οφρύσι νεῦσε
νόησε δὲ δῖος Οδυσσεύς,
165εκ δ̓ ῆλθεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αυλῆς,
166στῆ δὲ πάροιθ̓ αυτῆς
τὸν δὲ προσέειπεν Αθήνη
167διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν̓ Οδυσσεῦ

168ήδη νῦν σῷ παιδὶ έπος φάο μη δ̓ επίκευθε,
169ὡς άν μνηστῆρσιν θάνατον καὶ κῆῤ αραρόντε
170έρχησθον προτὶ άστυ περικλυτόν
ου δ̓ εγὼ αυτὴ
171δηρὸν απὸ σφῶϊν έσομαι μεμαυῖα μάχεσθαι.

172 καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ επεμάσσατ̓ Αθήνη

173φᾶρος μέν οἱ πρῶτον εϋπλυνὲς ηδὲ χιτῶνα
174θῆκ̓ αμφὶ στήθεσσι, δέμας δ̓ ώφελλε καὶ ἥβην

175ὰψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δὲ τάνυσθεν,
176κυάνεαι δ̓ εγένοντο γενειάδες αμφὶ γένειον

177 μὲν άῤ ὣς έρξασα πάλιν κίεν
αυτὰρ Οδυσσεὺς
178ήϊεν ες κλισίην
θάμβησε δέ μιν φίλος υἱός,
179ταρβήσας δ̓ ἑτέρωσε βάλ̓ όμματα, μὴ θεὸς είη,
180καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηύδα

181αλλοῖός μοι, ξεῖνε, φάνης νέον ηὲ πάροιθεν,
182άλλα δὲ είματ̓ έχεις, καί τοι χρὼς ουκέθ̓ ὁμοῖος.

183 μάλα τις θεός εσσι, τοὶ ουρανὸν ευρὺν έχουσιν

184αλλ̓ ίληθ̓, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ
185ηδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα
φείδεο δ̓ ἡμέων
186τὸν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα πολύτλας δῖος Οδυσσεύς

187ού τίς τοι θεός ειμι
τί μ̓ αθανάτοισιν εΐσκεις
188αλλὰ πατὴρ τεός ειμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων
189πάσχεις άλγεα πολλά, βίας ὑποδέγμενος ανδρῶν.

190ὣς άρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν
191δάκρυον ἧκε χαμᾶζε
πάρος δ̓ έχε νωλεμὲς αιεί
192Τηλέμαχος δ̓, ου γάρ πω επείθετο ὃν πατέῤ εῖναι,
193εξαῦτίς μιν έπεσσιν αμειβόμενος προσέειπεν

194ου σύ γ̓ Οδυσσεύς εσσι, πατὴρ εμός, αλλά με δαίμων
195θέλγει, όφῤ έτι μᾶλλον οδυρόμενος στεναχίζω

196ου γάρ πως ὰν θνητὸς ανὴρ τάδε μηχανόῳτο
197 αυτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ θεὸς αυτὸς επελθὼν
198ῥηϊδίως εθέλων θείη νέον ηὲ γέροντα

199 γάρ τοι νέον ῆσθα γέρων καὶ αεικέα ἕσσο

200νῦν δὲ θεοῖσιν έοικας, οἳ ουρανὸν ευρὺν έχουσι.

201τὸν δ̓ απαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς

202Τηλέμαχ̓, ού σε έοικε φίλον πατέρ ένδον εόντα
203ού τε τι θαυμάζειν περιώσιον ού τ̓ αγάασθαι

204ου μὲν γάρ τοι έτ̓ άλλος ελεύσεται ενθάδ̓ Οδυσσεύς,
205αλλ̓ όδ̓ εγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ̓ αληθείς,
206ήλυθον εικοστῷ έτεϊ ες πατρίδα γαῖαν

207αυτάρ τοι τόδε έργον Αθηναίης αγελείης,
208 τέ με τοῖον έθηκεν, ὅπως εθέλει, δύναται γὰρ,
209άλλοτε μὲν πτωχῷ εναλίγκιον, άλλοτε δ̓ αῦτε
210ανδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροῒ είματ̓ έχοντι.

211ῥηΐδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ ουρανὸν ευρὺν έχουσιν,
212ημὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ηδὲ κακῶσαι.

213ὣς άρα φωνήσας κατ̓ άῤ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ
214αμφιχυθεὶς πατέῤ εσθλὸν οδύρετο, δάκρυα λείβων,
215αμφοτέροισι δὲ τοῖσιν υφ̓ ἵμερος ῶρτο γόοιο

216κλαῖον δὲ λιγέως, αδινώτερον ή τ̓ οιωνοί,
217φῆναι αιγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα
218αγρόται εξείλοντο πάρος πετεηνὰ γενέσθαι·

219ὣς άρα τοί γ̓ ελεεινὸν υπ̓ οφρύσι δάκρυον εῖβον

220καί νύ κ̓ οδυρομένοισιν έδυ φάος ηελίοιο,
221ει μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέῤ αῖψα

222ποίῃ γὰρ νῦν δεῦρο, πάτερ φίλε, νηΐ σε ναῦται
223ήγαγον εις Ιθάκην;
τίνες έμμεναι ευχετόωντο
224ου μὲν γάρ τί σε πεζὸν οΐομαι ενθάδ̓ ἱκέσθαι.

225τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς

226τοιγὰρ εγώ τοι, τέκνον, αληθείην καταλέξω

227Φαίηκές μ̓ άγαγον ναυσίκλυτοι, οἵ τε καὶ άλλους
228ανθρώπους πέμπουσιν, ὅτις σφέας εισαφίκηται

229καί μ̓ εύδοντ̓ εν νηῒ θοῇ επὶ πόντον άγοντες
230κάτθεσαν εις Ιθάκην, έπορον δέ μοι αγλαὰ δῶρα,
231χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις εσθῆτά θ̓ ὑφαντήν

232καὶ τὰ μὲν εν σπήεσσι θεῶν ιότητι κέονται

233νῦν αῦ δεῦῤ ἱκόμην ὑποθημοσύνῃσιν Αθήνης,
234όφρα κε δυσμενέεσσι φόνου πέρι βουλεύσωμεν

235αλλ̓ άγε μοι μνηστῆρας αριθμήσας κατάλεξον,
236όφῤ ειδέω ὅσσοι τε καὶ οἵ τινες ανέρες εισί

237καί κεν εμὸν κατὰ θυμὸν αμύμονα μερμηρίξας
238φράσσομαι, ή κεν νῶϊ δυνησόμεθ̓ αντιφέρεσθαι
239μούνω άνευθ̓ άλλων, καὶ διζησόμεθ̓ άλλους.

240τὸν δ̓ αῦ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα

241 πάτερ, τοι σεῖο μέγα κλέος αιὲν άκουον,
242χεῖράς τ̓ αιχμητὴν έμεναι καὶ επίφρονα βουλήν

243αλλὰ λίην μέγα εῖπες
άγη μ̓ έχει ου δέ κεν είη
244άνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ιφθίμοισι μάχεσθαι.

245μνηστήρων δ̓ ού τ̓ ὰρ δεκὰς ατρεκὲς ού τε δύ̓ οῖαι,
246αλλὰ πολὺ πλέονες·
τάχα δ̓ είσεαι ενθάδ̓ αριθμόν
247εκ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα
248κοῦροι κεκριμένοι, ἓξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται·

249εκ δὲ Σάμης πίσυρές τε καὶ είκοσι φῶτες έασιν,
250εκ δὲ Ζακύνθου έασιν εείκοσι κοῦροι Αχαιῶν,
251εκ δ̓ αυτῆς Ιθάκης δυοκαίδεκα πάντες άριστοι,
252καί σφιν άμ̓ εστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ θεῖος αοιδὸς
253καὶ δοιὼ θεράποντε, δαήμονε δαιτροσυνάων.

254τῶν εί κεν πάντων αντήσομεν ένδον εόντων,
255μὴ πολύπικρα καὶ αινὰ βίας αποτίσεαι ελθών

256αλλὰ σύ γ̓, ει δύνασαί τιν̓ αμύντορα μερμηρίξαι,
257φράζευ, κέν τις νῶϊν αμύνοι πρόφρονι θυμῷ.

258τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς

259τοιγὰρ εγὼν ερέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μευ άκουσον

260καὶ φράσαι ή κεν νῶϊν Αθήνη σὺν Διὶ πατρὶ
261αρκέσει, ῆέ τιν̓ άλλον αμύντορα μερμηρίξω.

262τὸν δ̓ αῦ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα

263εσθλώ τοι τούτω γ̓ επαμύντορε, τοὺς αγορεύεις,
264ὕψι περ εν νεφέεσσι καθημένω·
τε καὶ άλλοις
265ανδράσι τε κρατέουσι καὶ αθανάτοισι θεοῖσι.

266τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς

267ου μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον αμφὶς έσεσθον
268φυλόπιδος κρατερῆς, ὁπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν
269εν μεγάροισιν εμοῖσι μένος κρίνηται Άρηος

270αλλὰ σὺ μὲν νῦν έρχευ άμ̓ ηοῖ φαινομένηφιν
271οίκαδε, καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει

272αυτὰρ εμὲ προτὶ άστυ συβώτης ὕστερον άξει,
273πτωχῷ λευγαλέῳ εναλίγκιον ηδὲ γέροντι

274ει δέ μ̓ ατιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ
275τετλάτω εν στήθεσσι κακῶς πάσχοντος εμεῖο,
276ήν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε
277 βέλεσι βάλλωσι
σὺ δ̓ εισορόων ανέχεσθαι
278αλλ̓ τοι παύεσθαι ανωγέμεν αφροσυνάων,
279μειλιχίοις επέεσσι παραυδῶν
οἱ δέ τοι ού τι
280πείσονται
δὴ γάρ σφι παρίσταται αίσιμον ῆμαρ
281άλλο δέ τοι ερέω, σὺ δ̓ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν

282ὁππότε κεν πολύβουλος ενὶ φρεσὶ θῇσιν Αθήνη,
283νεύσω μέν τοι εγὼ κεφαλῇ, σὺ δ̓ έπειτα νοήσας
284ὅσσα τοι εν μεγάροισιν Αρήϊα τεύχεα κεῖται
285ες μυχὸν ὑψηλοῦ θαλάμου καταθεῖναι αείρας
286πάντα μάλ̓·
αυτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖς επέεσσι
287παρφάσθαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποθέοντες

288εκ καπνοῦ κατέθηκ̓, επεὶ ουκέτι τοῖσιν εῴκει
289οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Οδυσσεύς,
290αλλὰ κατῄκισται, ὅσσον πυρὸς ίκετ̓ αϋτμή

291πρὸς δ̓ έτι καὶ τόδε μεῖζον ενὶ φρεσὶ θῆκε Κρονίων,
292μή πως οινωθέντες, έριν στήσαντες εν ὑμῖν,
293αλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα
294καὶ μνηστύν
αυτὸς γὰρ εφέλκεται άνδρα σίδηρος.
295νῶϊν δ̓ οίοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε
296καλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσθαι,
297ὡς ὰν επιθύσαντες ἑλοίμεθα
τοὺς δέ κ̓ έπειτα
298Παλλὰς Αθηναίη θέλξει καὶ μητίετα Ζεύς

299άλλο δέ τοι ερέω, σὺ δ̓ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν

300ει ετεόν γ̓ εμός εσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο,
301μή τις έπειτ̓ Οδυσῆος ακουσάτω ένδον εόντος,
302μήτ̓ οῦν Λαέρτης ίστω τό γε μήτε συβώτης
303μήτε τις οικήων μήτ̓ αυτὴ Πηνελόπεια,
304αλλ̓ οῖοι σύ τ̓ εγώ τε γυναικῶν γνώομεν ιθύν·

305καί κέ τεο δμώων ανδρῶν έτι πειρηθεῖμεν,
306ημὲν ὅπου τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ,
307ηδ̓ ὅτις ουκ αλέγει, σὲ δ̓ ατιμᾷ τοῖον εόντα.

308τὸν δ̓ απαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός
309 πάτερ, τοι εμὸν θυμὸν καὶ έπειτά γ̓, οΐω,
310γνώσεαι
ου μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ̓ έχουσιν
311αλλ̓ ού τοι τόδε κέρδος εγὼν έσσεσθαι οΐω
312ἡμῖν αμφοτέροισι
σὲ δὲ φράζεσθαι άνωγα
313δηθὰ γὰρ αύτως είσῃ ἑκάστου πειρητίζων,
314έργα μετερχόμενος
τοὶ δ̓ εν μεγάροισιν ἕκηλοι
315χρήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον ου δ̓ έπι φειδώ.

316αλλ̓ τοί σε γυναῖκας εγὼ δεδάασθαι άνωγα,
317αἵ τέ σ̓ ατιμάζουσι καὶ αἳ νηλείτιδές εισιν

318ανδρῶν δ̓ ουκ ὰν εγώ γε κατὰ σταθμοὺς εθέλοιμι
319ἡμέας πειράζειν, αλλ̓ ὕστερα ταῦτα πένεσθαι,
320ει ετεόν γέ τι οῖσθα Διὸς τέρας αιγιόχοιο.

321ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς αλλήλους αγόρευον,
322 δ̓ άῤ έπειτ̓ Ιθάκηνδε κατήγετο νηῦς ευεργής,
323 φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καὶ πάντας ἑταίρους.

324οἱ δ̓ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος εντὸς ἵκοντο,
325νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν επ̓ ηπείροιο έρυσσαν,
326τεύχεα δέ σφ̓ απένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες,
327αυτίκα δ̓ ες Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα.

328αυτὰρ κήρυκα πρόεσαν δόμον εις Οδυσῆος,
329αγγελίην ερέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ,
330οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν επ̓ αγροῦ, νῆα δ̓ ανώγει
331άστυδ̓ αποπλείειν, ἵνα μὴ δείσασ̓ ενὶ θυμῷ
332ιφθίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον είβοι
333τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς
334τῆς αυτῆς ένεκ̓ αγγελίης, ερέοντε γυναικί.

335αλλ̓ ὅτε δή ῥ̓ ἵκοντο δόμον θείου βασιλῆος,
336κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμῳῇσιν έειπεν

337ήδη τοι, βασίλεια, φίλος πάϊς ειλήλουθε.

338Πηνελοπείῃ δ̓ εῖπε συβώτης άγχι παραστὰς
339πάνθ̓ ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ανώγει μυθήσασθαι

340αυτὰρ επεὶ δὴ πᾶσαν εφημοσύνην απέειπε,
341βῆ ῥ̓ ίμεναι μεθ̓ ὕας, λίπε δ̓ ἕρκεά τε μέγαρόν τε

342μνηστῆρες δ̓ ακάχοντο κατήφησάν τ̓ ενὶ θυμῷ,
343εκ δ̓ ῆλθον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αυλῆς,
344αυτοῦ δὲ προπάροιθε θυράων ἑδριόωντο

345τοῖσιν δ̓ Ευρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ῆρχ̓ αγορεύειν

346 φίλοι, μέγα έργον ὑπερφιάλως τετέλεσται
347Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε·
φάμεν δέ οἱ ου τελέεσθαι
348αλλ̓ άγε νῆα μέλαιναν ερύσσομεν τις αρίστη,
349ες δ̓ ερέτας ἁλιῆας αγείρομεν, οἵ κε τάχιστα
350κείνοις αγγείλωσι θοῶς οῖκόνδε νέεσθαι.

351ού πω πᾶν είρηθ̓, ότ̓ άῤ Αμφίνομος ίδε νῆα,
352στρεφθεὶς εκ χώρης, λιμένος πολυβενθέος εντός,
353ἱστία τε στέλλοντας ερετμά τε χερσὶν έχοντας

354ἡδὺ δ̓ άῤ εκγελάσας μετεφώνεεν οἷς ἑτάροισι

355μή τιν̓ έτ̓ αγγελίην οτρύνομεν
οἵδε γὰρ ένδον.
356ή τίς σφιν τόδ̓ έειπε θεῶν, είσιδον αυτοὶ
357νῆα παρερχομένην, τὴν δ̓ ουκ εδύναντο κιχῆναι.

358ὣς έφαθ̓, οἱ δ̓ ανστάντες έβαν επὶ θῖνα θαλάσσης,
359αῖψα δὲ νῆα μέλαιναν επ̓ ηπείροιο έρυσσαν,
360τεύχεα δέ σφ̓ απένεικαν ὑπέρθυμοι θεράποντες

361αυτοὶ δ̓ εις αγορὴν κίον αθρόοι, ου δέ τιν̓ άλλον
362είων ού τε νέων μεταΐζειν ού τε γερόντων

363τοῖσιν δ̓ Αντίνοος μετέφη, Ευπείθεος υἱός

364 πόποι, ὡς τόνδ̓ άνδρα θεοὶ κακότητος έλυσαν

365ήματα μὲν σκοποὶ ἷζον επ̓ άκριας ηνεμοέσσας
366αιὲν επασσύτεροι
ἅμα δ̓ ηελίῳ καταδύντι
367ού ποτ̓ επ̓ ηπείρου νύκτ̓ άσαμεν, αλλ̓ ενὶ πόντῳ
368νηῒ θοῇ πλείοντες εμίμνομεν Ηῶ δῖαν,
369Τηλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φθίσωμεν ἑλόντες
370αυτόν
τὸν δ̓ άρα τῆος απήγαγεν οίκαδε δαίμων,
371ἡμεῖς δ̓ ενθάδε οἱ φραζώμεθα λυγρὸν όλεθρον
372Τηλεμάχῳ, μη δ̓ ἧμας ὑπεκφύγοι·
ου γὰρ οΐω
373τούτου γε ζώοντος ανύσσεσθαι τάδε έργα

374αυτὸς μὲν γὰρ επιστήμων βουλῇ τε νόῳ τε,
375λαοὶ δ̓ ουκέτι πάμπαν εφ̓ ἡμῖν ῆρα φέρουσιν.

376αλλ̓ άγετε, πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασθαι Αχαιοὺς
377εις αγορήν - ου γάρ τι μεθησέμεναί μιν οΐω,
378αλλ̓ απομηνίσει, ερέει δ̓ εν πᾶσιν αναστὰς
379οὕνεκά οἱ φόνον αιπὺν εράπτομεν ου δ̓ εκίχημεν

380οἱ δ̓ ουκ αινήσουσιν ακούοντες κακὰ έργα

381μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἡμέας εξελάσωσι
382γαίης ἡμετέρης, άλλων δ̓ αφικώμεθα δῆμον

383αλλὰ φθέωμεν ἑλόντες επ̓ αγροῦ νόσφι πόληος
384 εν ὁδῷ·
βίοτον δ̓ αυτοὶ καὶ κτήματ̓ έχωμεν,
385δασσάμενοι κατὰ μοῖραν εφ̓ ἡμέας, οικία δ̓ αῦτε
386κείνου μητέρι δοῖμεν έχειν ηδ̓ ὅστις οπυίοι

387ει δ̓ ὑμῖν ὅδε μῦθος αφανδάνει, αλλὰ βόλεσθε
388αυτόν τε ζώειν καὶ έχειν πατρώϊα πάντα,
389μή οἱ χρήματ̓ έπειτα ἅλις θυμηδέ̓ έδωμεν
390ενθάδ̓ αγειρόμενοι, αλλ̓ εκ μεγάροιο ἕκαστος
391μνάσθω εέδνοισιν διζήμενος
δέ κ̓ έπειτα
392γήμαιθ̓ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος έλθοι.

393ὣς έφαθ̓, οἱ δ̓ άρα πάντες ακὴν εγένοντο σιωπῇ

394τοῖσιν δ̓ Αμφίνομος αγορήσατο καὶ μετέειπε,
395Νίσου φαίδιμος υἱός, Αρητιάδαο άνακτος,
396ὅς ῥ̓ εκ Δουλιχίου πολυπύρου, ποιήεντος,
397ἡγεῖτο μνηστῆρσι, μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ
398ἥνδανε μύθοισι
φρεσὶ γὰρ κέχρητ̓ αγαθῇσιν
399 σφιν εϋφρονέων αγορήσατο καὶ μετέειπεν

400 φίλοι, ουκ ὰν εγώ γε κατακτείνειν εθέλοιμι
401Τηλέμαχον
δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν εστιν
402κτείνειν
αλλὰ πρῶτα θεῶν ειρώμεθα βουλάς
403ει μέν κ̓ αινήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες,
404αυτός τε κτενέω τούς τ̓ άλλους πάντας ανώξω

405ει δέ κ̓ αποτρωπῶσι θεοί, παύσασθαι άνωγα.

406ὣς έφατ̓ Αμφίνομος, τοῖσιν δ̓ επιήνδανε μῦθος

407αυτίκ̓ έπειτ̓ ανστάντες έβαν δόμον εις Οδυσῆος,
408ελθόντες δὲ καθῖζον επὶ ξεστοῖσι θρόνοισιν

409 δ̓ αῦτ̓ άλλ̓ ενόησε περίφρων Πηνελόπεια,
410μνηστήρεσσι φανῆναι ὑπέρβιον ὕβριν έχουσι.

411πεύθετο γὰρ οὗ παιδὸς ενὶ μεγάροισιν όλεθρον

412κῆρυξ γὰρ οἱ έειπε Μέδων, ὃς επεύθετο βουλάς.

413βῆ δ̓ ιέναι μέγαρόνδε σὺν αμφιπόλοισι γυναιξίν

414αλλ̓ ὅτε δὴ μνηστῆρας αφίκετο δῖα γυναικῶν,
415στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,
416άντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα,
417Αντίνοον δ̓ ενένιπεν έπος τ̓ έφατ̓ έκ τ̓ ονόμαζεν

418Αντίνὀ, ὕβριν έχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν
419εν δήμῳ Ιθάκης μεθ̓ ὁμήλικας έμμεν άριστον
420βουλῇ καὶ μύθοισι
σὺ δ̓ ουκ άρα τοῖος έησθα
421μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε
422ῥάπτεις, ου δ̓ ἱκέτας εμπάζεαι, οἷσιν άρα Ζεὺς
423μάρτυρος;
ου δ̓ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν αλλήλοισιν.
424 ουκ οῖσθ̓ ὅτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων,
425δῆμον ὑποδείσας
δὴ γὰρ κεχολώατο λίην,
426οὕνεκα ληϊστῆρσιν επισπόμενος Ταφίοισιν
427ήκαχε Θεσπρωτούς
οἱ δ̓ ἡμῖν άρθμιοι ῆσαν
428τόν ῥ̓ έθελον φθῖσαι καὶ απορραῖσαι φίλον ῆτορ
429ηδὲ κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν

430αλλ̓ Οδυσεὺς κατέρυκε καὶ έσχεθεν ἱεμένους περ

431τοῦ νῦν οῖκον άτιμον έδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα
432παῖδά τ̓ αποκτείνεις, εμὲ δὲ μεγάλως ακαχίζεις

433αλλά σε παύσασθαι κέλομαι καὶ ανωγέμεν άλλους.

434τὴν δ̓ αῦτ̓ Ευρύμαχος, Πολύβου πάϊς, αντίον ηύδα

435κούρη Ικαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια,
436θάρσει
μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων
437ουκ έσθ̓ οὗτος ανὴρ ου δ̓ έσσεται ου δὲ γένηται,
438ὅς κεν Τηλεμάχῳ σῷ υἱέϊ χεῖρας εποίσει
439ζώοντός γ̓ εμέθεν καὶ επὶ χθονὶ δερκομένοιο.

440ὧδε γὰρ εξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον έσται

441αῖψά οἱ αἷμα κελαινὸν ερωήσει περὶ δουρὶ
442ἡμετέρῳ, επεὶ καὶ εμὲ πτολίπορθος Οδυσσεὺς
443πολλάκι γούνασιν οἷσιν εφεσσάμενος κρέας οπτὸν
444εν χείρεσσιν έθηκεν, επέσχε τε οῖνον ερυθρόν

445τῷ μοι Τηλέμαχος πάντων πολὺ φίλτατός εστιν
446ανδρῶν, ου δέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι άνωγα
447έκ γε μνηστήρων
θεόθεν δ̓ ουκ έστ̓ αλέασθαι.
448ὣς φάτο θαρσύνων, τῷ δ̓ ήρτυεν αυτὸς όλεθρον

449 μὲν άῤ εισαναβᾶσ̓ ὑπερώϊα σιγαλόεντα
450κλαῖεν έπειτ̓ Οδυσῆα, φίλον πόσιν, όφρα οἱ ὕπνον
451ἡδὺν επὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Αθήνη

452ἑσπέριος δ̓ Οδυσῆϊ καὶ υἱέϊ δῖος ὑφορβὸς
453ήλυθεν
οἱ δ̓ άρα δόρπον επισταδὸν ὡπλίζοντο,
454σῦν ἱερεύσαντες ενιαύσιον
αυτὰρ Αθήνη,
455άγχι παρισταμένη, Λαερτιάδην Οδυσῆα
456ῥάβδῳ πεπληγυῖα πάλιν ποίησε γέροντα,
457λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή συβώτης
458γνοίη εσάντα ιδὼν καὶ εχέφρονι Πηνελοπείῃ
459έλθοι απαγγέλλων μη δὲ φρεσὶν ειρύσσαιτο

460τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦθον έειπεν

461ῆλθες, δῖ̓ Εύμαιε
τί δὴ κλέος έστ̓ ανὰ άστυ
462 ῥ̓ ήδη μνηστῆρες αγήνορες ένδον έασιν
463εκ λόχου, έτι μ̓ αῦτ̓ ειρύαται οίκαδ̓ ιόντα

464τὸν δ̓ απαμειβόμενος προσέφης, Εύμαιε συβῶτα

465ουκ έμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ερέσθαι
466άστυ καταβλώσκοντα
τάχιστά με θυμὸς ανώγει
467αγγελίην ειπόντα πάλιν δεῦῤ απονέεσθαι

468ὡμήρησε δέ μοι παῤ ἑταίρων άγγελος ωκύς,
469κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος έπος σῇ μητρὶ έειπεν

470άλλο δέ τοι τό γε οῖδα
τὸ γὰρ ίδον οφθαλμοῖσιν
471ήδη ὑπὲρ πόλιος, ὅθι θ̓ Ἕρμαιος λόφος εστίν,
472ῆα κιών, ὅτε νῆα θοὴν ιδόμην κατιοῦσαν
473ες λιμέν̓ ἡμέτερον
πολλοὶ δ̓ έσαν άνδρες εν αυτῇ,
474βεβρίθει δὲ σάκεσσι καὶ έγχεσιν αμφιγύοισι

475καὶ σφέας ωΐσθην τοὺς έμμεναι, ου δέ τι οῖδα.

476ὣς φάτο, μείδησεν δ̓ ἱερὴ ὶς Τηλεμάχοιο
477ες πατέῤ οφθαλμοῖσιν ιδών, αλέεινε δ̓ ὑφορβόν

478οἱ δ̓ επεὶ οῦν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα,
479δαίνυντ̓, ου δέ τι θυμὸς εδεύετο δαιτὸς εΐσης

480αυτὰρ επεὶ πόσιος καὶ εδητύος εξ έρον ἕντο, κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο