Homer

Odyssey    —    Ὀδύσσεια

Book 12

1 αυτὰρ επεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ωκεανοῖο
2νηῦς, απὸ δ̓ ἵκετο κῦμα θαλάσσης ευρυπόροιο
3νῆσόν τ̓ Αιαίην, ὅθι τ̓ Ηοῦς ηριγενείης
4οικία καὶ χοροί εισι καὶ αντολαὶ Ηελίοιο,
5νῆα μὲν ένθ̓ ελθόντες εκέλσαμεν εν ψαμάθοισιν,
6εκ δὲ καὶ αυτοὶ βῆμεν επὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης

7ένθα δ̓ αποβρίξαντες εμείναμεν Ηῶ δῖαν

8ῆμος δ̓ ηριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ηώς,
9δὴ τότ̓ εγὼν ἑτάρους προΐειν ες δώματα Κίρκης
10οισέμεναι νεκρόν, Ελπήνορα τεθνηῶτα

11φιτροὺς δ̓ αῖψα ταμόντες, όθ̓ ακροτάτη πρόεχ̓ ακτή,
12θάπτομεν αχνύμενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες

13αυτὰρ επεὶ νεκρός τ̓ εκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,
14τύμβον χεύαντες καὶ επὶ στήλην ερύσαντες
15πήξαμεν ακροτάτῳ τύμβῳ ευῆρες ερετμόν

16ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν
ου δ̓ άρα Κίρκην
17εξ Αίδεω ελθόντες ελήθομεν, αλλὰ μάλ̓ ῶκα
18ῆλθ̓ εντυναμένη·
ἅμα δ̓ αμφίπολοι φέρον αυτῇ
19σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αίθοπα οῖνον ερυθρόν

20 δ̓ εν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·

21σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ̓ Αίδαο,
22δισθανέες, ὅτε τ̓ άλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ̓ άνθρωποι

23αλλ̓ άγετ̓ εσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οῖνον
24αῦθι πανημέριοι
ἅμα δ̓ ηοῖ φαινομένηφι
25πλεύσεσθ̓
αυτὰρ εγὼ δείξω ὁδὸν ηδὲ ἕκαστα
26σημανέω, ἵνα μή τι κακορραφίῃ αλεγεινῇ
27 ἁλὸς επὶ γῆς αλγήσετε πῆμα παθόντες

28ὣς έφαθ̓, ἡμῖν δ̓ αῦτ̓ επεπείθετο θυμὸς αγήνωρ

29ὣς τότε μὲν πρόπαν ῆμαρ ες ηέλιον καταδύντα
30ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ̓ άσπετα καὶ μέθυ ἡδύ

31ῆμος δ̓ ηέλιος κατέδυ καὶ επὶ κνέφας ῆλθεν,
32οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός,
33 δ̓ εμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων απονόσφιν ἑταίρων
34εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ εξερέεινεν ἕκαστα

35αυτὰρ εγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα

36καὶ τότε δή μ̓ επέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη

37ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ̓ άκουσον,
38ὥς τοι εγὼν ερέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αυτός

39Σειρῆνας μὲν πρῶτον αφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
40ανθρώπους θέλγουσιν, ὅτις σφεας εισαφίκηται

41ὅς τις αιδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ακούσῃ
42Σειρήνων, τῷ δ̓ ού τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
43οίκαδε νοστήσαντι παρίσταται ου δὲ γάνυνται,
44αλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν αοιδῇ
45ἥμεναι εν λειμῶνι, πολὺς δ̓ αμφ̓ οστεόφιν θὶς
46ανδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσι.

47αλλὰ παρεξελάαν, επὶ δ̓ ούατ̓ αλεῖψαι ἑταίρων
48κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ακούσῃ
49τῶν άλλων
ατὰρ αυτὸς ακουέμεν αί κ̓ εθέλῃσθα,
50δησάντων σ̓ εν νηὶ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε
51ορθὸν εν ἱστοπέδῃ, εκ δ̓ αυτοῦ πείρατ̓ ανήφθω,
52όφρα κε τερπόμενος όπ̓ ακούσῃς Σειρήνοιιν

53ει δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς,
54οἱ δέ σ̓ έτι πλεόνεσσι τότ̓ εν δεσμοῖσι διδέντων

55αυτὰρ επὴν δὴ τάς γε παρὲξ ελάσωσιν ἑταῖροι,
56ένθα τοι ουκέτ̓ έπειτα διηνεκέως αγορεύσω,
57ὁπποτέρη δή τοι ὁδὸς έσσεται, αλλὰ καὶ αυτὸς
58θυμῷ βουλεύειν
ερέω δέ τοι αμφοτέρωθεν
59ένθεν μὲν γὰρ πέτραι επηρεφέες, προτὶ δ̓ αυτὰς
60κῦμα μέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Αμφιτρίτης·

61Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ μάκαρες καλέουσι

62τῇ μέν τ̓ ου δὲ ποτητὰ παρέρχεται ου δὲ πέλειαι
63τρήρωνες, ταί τ̓ αμβροσίην Διὶ πατρὶ φέρουσιν,
64αλλά τε καὶ τῶν αιὲν αφαιρεῖται λὶς πέτρη

65αλλ̓ άλλην ενίησι πατὴρ εναρίθμιον εῖναι

66τῇ δ̓ ού πώ τις νηῦς φύγεν ανδρῶν, τις ἵκηται,
67αλλά θ̓ ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν
68κύμαθ̓ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ̓ ολοοῖο θύελλαι

69οίη δὴ κείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς,
70Αργὼ πᾶσι μέλουσα, παῤ Αιήταο πλέουσα

71καὶ νύ κε τὴν ένθ̓ ῶκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας,
72αλλ̓ Ἥρη παρέπεμψεν, επεὶ φίλος ῆεν Ιήσων

73οἱ δὲ δύω σκόπελοι μὲν ουρανὸν ευρὺν ἱκάνει
74οξείῃ κορυφῇ, νεφέλη δέ μιν αμφιβέβηκε
75κυανέη·
τὸ μὲν ού ποτ̓ ερωεῖ, ου δέ ποτ̓ αίθρη
76κείνου έχει κορυφὴν ού τ̓ εν θέρει ού τ̓ εν οπώρῃ
ου δέ
77κεν αμβαίη βροτὸς ανὴρ ου δ̓ επιβαίη, ου δ̓
78εί οἱ χεῖρές τε εείκοσι καὶ πόδες εῖεν

79πέτρη γὰρ λίς εστι, περιξεστῇ εικυῖα

80μέσσῳ δ̓ εν σκοπέλῳ έστι σπέος ηεροειδές,
81πρὸς ζόφον εις Έρεβος τετραμμένον, περ ὰν ὑμεῖς
82νῆα παρὰ γλαφυρὴν ιθύνετε, φαίδιμ̓ Οδυσσεῦ

83ου δέ κεν εκ νηὸς γλαφυρῆς αιζήιος ανὴρ
84τόξῳ οιστεύσας κοῖλον σπέος εισαφίκοιτο

85ένθα δ̓ ενὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα

86τῆς τοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλῆς
87γίγνεται, αυτὴ δ̓ αῦτε πέλωρ κακόν·
ου δέ κέ τίς μιν
88γηθήσειεν ιδών, ου δ̓ ει θεὸς αντιάσειεν

89τῆς τοι πόδες εισὶ δυώδεκα πάντες άωροι,
90ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, εν δὲ ἑκάστῃ
91σμερδαλέη κεφαλή, εν δὲ τρίστοιχοι οδόντες
92πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.

93μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν,
94έξω δ̓ εξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου,
95αυτοῦ δ̓ ιχθυάᾳ, σκόπελον περιμαιμώωσα,
96δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ εί ποθι μεῖζον ἕλῃσι
97κῆτος, μυρία βόσκει αγάστονος Αμφιτρίτη

98τῇ δ̓ ού πώ ποτε ναῦται ακήριοι ευχετόωνται
99παρφυγέειν σὺν νηί
φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ
100φῶτ̓ εξαρπάξασα νεὸς κυανοπρῴροιο

101τὸν δ̓ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον όψει, Οδυσσεῦ

102πλησίον αλλήλων·
καί κεν διοϊστεύσειας
103τῷ δ̓ εν ερινεὸς έστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς

104τῷ δ̓ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις αναρροιβδεῖ μέλαν ὕδωρ

105τρὶς μὲν γάρ τ̓ ανίησιν επ̓ ήματι, τρὶς δ̓ αναροιβδεῖ
106δεινόν
μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν
107ου γάρ κεν ῥύσαιτό σ̓ ὑπὲκ κακοῦ ου δ̓ ενοσίχθων

108αλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ῶκα
109νῆα παρὲξ ελάαν, επεὶ πολὺ φέρτερόν εστιν
110ἓξ ἑτάρους εν νηὶ ποθήμεναι ἅμα πάντας.

111ὣς έφατ̓, αυτὰρ εγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον

112ει δ̓ άγε δή μοι τοῦτο, θεά, νημερτὲς ενίσπες,
113εί πως τὴν ολοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν,
114τὴν δέ κ̓ αμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ̓ ἑταίρους

115ὣς εφάμην, δ̓ αυτίκ̓ αμείβετο δῖα θεάων·

116σχέτλιε, καὶ δὴ αῦ τοι πολεμήια έργα μέμηλε
117καὶ πόνος
ου δὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι αθανάτοισιν
118 δέ τοι ου θνητή, αλλ̓ αθάνατον κακόν εστι,
119δεινόν τ̓ αργαλέον τε καὶ άγριον ου δὲ μαχητόν·
ου δέ
120τις έστ̓ αλκή
φυγέειν κάρτιστον απ̓ αυτῆς.
121ὴν γὰρ δηθύνῃσθα κορυσσόμενος παρὰ πέτρῃ,
122δείδω, μή σ̓ εξαῦτις εφορμηθεῖσα κίχῃσι
123τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ̓ εκ φῶτας ἕληται

124αλλὰ μάλα σφοδρῶς ελάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιιν,
125μητέρα τῆς Σκύλλης, μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν

126 μιν έπειτ̓ αποπαύσει ες ὕστερον ὁρμηθῆναι

127Θρινακίην δ̓ ες νῆσον αφίξεαι
ένθα δὲ πολλαὶ
128βόσκοντ̓ Ηελίοιο βόες καὶ ίφια μῆλα,
129ἑπτὰ βοῶν αγέλαι, τόσα δ̓ οιῶν πώεα καλά,
130πεντήκοντα δ̓ ἕκαστα.
γόνος δ̓ ου γίγνεται αυτῶν,
131ου δέ ποτε φθινύθουσι
θεαὶ δ̓ επιποιμένες εισίν,
132νύμφαι ευπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
133ἃς τέκεν Ηελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα

134τὰς μὲν άρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ
135Θρινακίην ες νῆσον απῴκισε τηλόθι ναίειν,
136μῆλα φυλασσέμεναι πατρώια καὶ ἕλικας βοῦς

137τὰς ει μέν κ̓ ασινέας εάᾳς νόστου τε μέδηαι,
138 τ̓ ὰν έτ̓ εις Ιθάκην κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε

139ει δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ̓ όλεθρον,
140νηί τε καὶ ἑτάροις
αυτὸς δ̓ εί πέρ κεν αλύξῃς,
141οψὲ κακῶς νεῖαι, ολέσας άπο πάντας ἑταίρους

142ὣς έφατ̓, αυτίκα δὲ χρυσόθρονος ήλυθεν Ηώς

143 μὲν έπειτ̓ ανὰ νῆσον απέστιχε δῖα θεάων·

144αυτὰρ εγὼν επὶ νῆα κιὼν ώτρυνον ἑταίρους
145αυτούς τ̓ αμβαίνειν ανά τε πρυμνήσια λῦσαι

146οἱ δ̓ αῖψ̓ είσβαινον καὶ επὶ κληῖσι καθῖζον

147ἑξῆς δ̓ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ερετμοῖς

148ἡμῖν δ̓ αῦ κατόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
149ίκμενον οῦρον ἵει πλησίστιον, εσθλὸν ἑταῖρον,
150Κίρκη ευπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αυδήεσσα

151αυτίκα δ̓ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα
152ἥμεθα
τὴν δ̓ άνεμός τε κυβερνήτης τ̓ ίθυνε
153δὴ τότ̓ εγὼν ἑτάροισι μετηύδων αχνύμενος κῆρ

154 φίλοι, ου γὰρ χρὴ ἕνα ίδμεναι ου δὲ δύ̓ οίους
155θέσφαθ̓ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα θεάων

156αλλ̓ ερέω μὲν εγών, ἵνα ειδότες ή κε θάνωμεν
157ή κεν αλευάμενοι θάνατον καὶ κῆρα φύγοιμεν

158Σειρήνων μὲν πρῶτον ανώγει θεσπεσιάων
159φθόγγον αλεύασθαι καὶ λειμῶν̓ ανθεμόεντα

160οῖον έμ̓ ηνώγει όπ̓ ακουέμεν
αλλά με δεσμῷ
161δήσατ̓ εν αργαλέῳ, όφῤ έμπεδον αυτόθι μίμνω,
162ορθὸν εν ἱστοπέδῃ, εκ δ̓ αυτοῦ πείρατ̓ ανήφθω

163ει δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω,
164ὑμεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ̓ εν δεσμοῖσι πιέζειν

165 τοι εγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον

166τόφρα δὲ καρπαλίμως εξίκετο νηῦς ευεργὴς
167νῆσον Σειρήνοιιν
έπειγε γὰρ οῦρος απήμων
168αυτίκ̓ έπειτ̓ άνεμος μὲν επαύσατο ηδὲ γαλήνη
169έπλετο νηνεμίη, κοίμησε δὲ κύματα δαίμων

170ανστάντες δ̓ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο
171καὶ τὰ μὲν εν νηὶ γλαφυρῇ θέσαν, οἱ δ̓ επ̓ ερετμὰ
172ἑζόμενοι λεύκαινον ὕδωρ ξεστῇς ελάτῃσιν

173αυτὰρ εγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν οξέι χαλκῷ
174τυτθὰ διατμήξας χερσὶ στιβαρῇσι πίεζον

175αῖψα δ̓ ιαίνετο κηρός, επεὶ κέλετο μεγάλη ὶς
176Ηελίου τ̓ αυγὴ Ὑπεριονίδαο άνακτος

177ἑξείης δ̓ ἑτάροισιν επ̓ ούατα πᾶσιν άλειψα

178οἱ δ̓ εν νηί μ̓ έδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
179ορθὸν εν ἱστοπέδῃ, εκ δ̓ αυτοῦ πείρατ̓ ανῆπτον

180αυτοὶ δ̓ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ερετμοῖς

181αλλ̓ ὅτε τόσσον απῆμεν ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
182ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ̓ ου λάθεν ωκύαλος νηῦς
183εγγύθεν ορνυμένη, λιγυρὴν δ̓ έντυνον αοιδήν

184δεῦῤ άγ̓ ιών, πολύαιν̓ Οδυσεῦ, μέγα κῦδος Αχαιῶν,
185νῆα κατάστησον, ἵνα νωιτέρην όπ ακούσῃς

186ου γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηὶ μελαίνῃ,
187πρίν γ̓ ἡμέων μελίγηρυν απὸ στομάτων όπ̓ ακοῦσαι,
188αλλ̓ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα ειδώς

189ίδμεν γάρ τοι πάνθ̓ όσ̓ ενὶ Τροίῃ ευρείῃ
190Αργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ιότητι μόγησαν,
191ίδμεν δ̓, ὅσσα γένηται επὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ

192ὣς φάσαν ἱεῖσαι όπα κάλλιμον
αυτὰρ εμὸν κῆρ
193ήθελ̓ ακουέμεναι, λῦσαί τ̓ εκέλευον ἑταίρους
194οφρύσι νευστάζων
οἱ δὲ προπεσόντες έρεσσον
195αυτίκα δ̓ ανστάντες Περιμήδης Ευρύλοχός τε
196πλείοσί μ̓ εν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον

197αυτὰρ επεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν, ου δ̓ έτ̓ έπειτα
198φθογγῆς Σειρήνων ηκούομεν ου δέ τ̓ αοιδῆς,
199αῖψ̓ απὸ κηρὸν ἕλοντο εμοὶ ερίηρες ἑταῖροι,
200ὅν σφιν επ̓ ωσὶν άλειψ̓, εμέ τ̓ εκ δεσμῶν ανέλυσαν.

201αλλ̓ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ελείπομεν, αυτίκ̓ έπειτα
202καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ίδον καὶ δοῦπον άκουσα

203τῶν δ̓ άρα δεισάντων εκ χειρῶν έπτατ̓ ερετμά,
204βόμβησαν δ̓ άρα πάντα κατὰ ῥόον
έσχετο δ̓ αυτοῦ
205νηῦς, επεὶ ουκέτ̓ ερετμὰ προήκεα χερσὶν έπειγον

206αυτὰρ εγὼ διὰ νηὸς ιὼν ώτρυνον ἑταίρους
207μειλιχίοις επέεσσι παρασταδὸν άνδρα ἕκαστον

208 φίλοι, ου γάρ πώ τι κακῶν αδαήμονές ειμεν

209ου μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἕπει κακόν, ὅτε Κύκλωψ
210είλει ενὶ σπῆι γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν

211αλλὰ καὶ ένθεν εμῇ αρετῇ, βουλῇ τε νόῳ τε,
212εκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι οίω

213νῦν δ̓ άγεθ̓, ὡς ὰν εγὼ είπω, πειθώμεθα πάντες

214ὑμεῖς μὲν κώπῃσιν ἁλὸς ῥηγμῖνα βαθεῖαν
215τύπτετε κληίδεσσιν εφήμενοι, αί κέ ποθι Ζεὺς
216δώῃ τόνδε γ̓ όλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ αλύξαι

217σοὶ δέ, κυβερνῆθ̓, ῶδ̓ επιτέλλομαι
αλλ̓ ενὶ θυμῷ
218βάλλευ, επεὶ νηὸς γλαφυρῆς οιήια νωμᾷς

219τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος εκτὸς έεργε
220νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου επιμαίεο, μή σε λάθῃσι
221κεῖσ̓ εξορμήσασα καὶ ες κακὸν άμμε βάλῃσθα

222ὣς εφάμην, οἱ δ̓ ῶκα εμοῖς επέεσσι πίθοντο

223Σκύλλην δ̓ ουκέτ̓ εμυθεόμην, άπρηκτον ανίην,
224μή πώς μοι δείσαντες απολλήξειαν ἑταῖροι
225ειρεσίης, εντὸς δὲ πυκάζοιεν σφέας αυτούς

226καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν εφημοσύνης αλεγεινῆς
227λανθανόμην, επεὶ ού τί μ̓ ανώγει θωρήσσεσθαι

228αυτὰρ εγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε
229μάκῤ εν χερσὶν ἑλὼν εις ίκρια νηὸς έβαινον
230πρῴρης
ένθεν γάρ μιν εδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι
231Σκύλλην πετραίην, μοι φέρε πῆμ̓ ἑτάροισιν.

232ου δέ πῃ αθρῆσαι δυνάμην, έκαμον δέ μοι όσσε
233πάντῃ παπταίνοντι πρὸς ηεροειδέα πέτρην

234ἡμεῖς μὲν στεινωπὸν ανεπλέομεν γοόωντες

235ένθεν μὲν Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις
236δεινὸν ανερροίβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ

237 τοι ότ̓ εξεμέσειε, λέβης ὣς εν πυρὶ πολλῷ
238πᾶσ̓ αναμορμύρεσκε κυκωμένη, ὑψόσε δ̓ άχνη
239άκροισι σκοπέλοισιν επ̓ αμφοτέροισιν έπιπτεν·

240αλλ̓ ότ̓ αναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ,
241πᾶσ̓ έντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, αμφὶ δὲ πέτρη
242δεινὸν εβεβρύχει, ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκε
243ψάμμῳ κυανέη
τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ᾕρει
244ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ίδομεν δείσαντες όλεθρον

245τόφρα δέ μοι Σκύλλη γλαφυρῆς εκ νηὸς ἑταίρους
246ἓξ έλεθ̓, οἳ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ῆσαν

247σκεψάμενος δ̓ ες νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ̓ ἑταίρους
248ήδη τῶν ενόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν
249υψόσ̓ αειρομένων
εμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες
250εξονομακλήδην, τότε γ̓ ὕστατον, αχνύμενοι κῆρ.

251ὡς δ̓ ότ̓ επὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ
252ιχθύσι τοῖς ολίγοισι δόλον κατὰ είδατα βάλλων
253ες πόντον προΐησι βοὸς κέρας αγραύλοιο,
254ασπαίροντα δ̓ έπειτα λαβὼν έρριψε θύραζε,
255ὣς οἵ γ̓ ασπαίροντες αείροντο προτὶ πέτρας·

256αυτοῦ δ̓ εινὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκληγῶτας
257χεῖρας εμοὶ ορέγοντας εν αινῇ δηιοτῆτι·

258οίκτιστον δὴ κεῖνο εμοῖς ίδον οφθαλμοῖσι
259πάντων, όσσ̓ εμόγησα πόρους ἁλὸς εξερεείνων

260αυτὰρ επεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν
261Σκύλλην τ̓, αυτίκ̓ έπειτα θεοῦ ες αμύμονα νῆσον
262ικόμεθ̓
ένθα δ̓ έσαν καλαὶ βόες ευρυμέτωποι,
263πολλὰ δὲ ίφια μῆλ̓ Ὑπερίονος Ηελίοιο

264δὴ τότ̓ εγὼν έτι πόντῳ εὼν εν νηὶ μελαίνῃ
265μυκηθμοῦ τ̓ ήκουσα βοῶν αυλιζομενάων
266οιῶν τε βληχήν
καί μοι έπος έμπεσε θυμῷ
267μάντηος αλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο,
268Κίρκης τ̓ Αιαίης, μοι μάλα πόλλ̓ επέτελλε
269νῆσον αλεύασθαι τερψιμβρότου Ηελίοιο

270δὴ τότ̓ εγὼν ἑτάροισι μετηύδων αχνύμενος κῆρ

271κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι,
272όφῤ ὑμῖν είπω μαντήια Τειρεσίαο
273Κίρκης τ̓ Αιαίης, μοι μάλα πόλλ̓ επέτελλε
274νῆσον αλεύασθαι τερψιμβρότου Ηελίοιο

275ένθα γὰρ αινότατον κακὸν έμμεναι άμμιν έφασκεν

276αλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ελαύνετε νῆα μέλαιναν

277ὣς εφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ῆτορ

278αυτίκα δ̓ Ευρύλοχος στυγερῷ μ̓ ημείβετο μύθῳ

279σχέτλιός εις, Οδυσεῦ
περί τοι μένος, ου δέ τι γυῖα
280κάμνεις·
ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται,
281ὅς ῥ̓ ἑτάρους καμάτῳ ἁδηκότας ηδὲ καὶ ὕπνῳ
282ουκ εάᾳς γαίης επιβήμεναι, ένθα κεν αῦτε
283νήσῳ εν αμφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον,
284αλλ̓ αύτως διὰ νύκτα θοὴν αλάλησθαι άνωγας
285νήσου αποπλαγχθέντας εν ηεροειδέι πόντῳ.

286εκ νυκτῶν δ̓ άνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,
287γίγνονται
πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αιπὺν όλεθρον,
288ήν πως εξαπίνης έλθῃ ανέμοιο θύελλα,
289 Νότου Ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα
290νῆα διαρραίουσι θεῶν αέκητι ανάκτων

291αλλ̓ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ
292δόρπον θ̓ ὁπλισόμεσθα θοῇ παρὰ νηὶ μένοντες,
293ηῶθεν δ̓ αναβάντες ενήσομεν ευρέι πόντῳ

294ὣς έφατ̓ Ευρύλοχος, επὶ δ̓ ῄνεον άλλοι ἑταῖροι

295καὶ τότε δὴ γίγνωσκον δὴ κακὰ μήδετο δαίμων,
296καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηύδων

297Ευρύλοχ̓, μάλα δή με βιάζετε μοῦνον εόντα

298αλλ̓ άγε νῦν μοι πάντες ομόσσατε καρτερὸν ὅρκον

299εί κέ τιν̓ ηὲ βοῶν αγέλην πῶυ μέγ̓ οιῶν
300εὕρωμεν, μή πού τις ατασθαλίῃσι κακῇσιν
301 βοῦν ηέ τι μῆλον αποκτάνῃ
αλλὰ ἕκηλοι
302εσθίετε βρώμην, τὴν αθανάτη πόρε Κίρκη

303ὣς εφάμην, οἱ δ̓ αυτίκ̓ απώμνυον, ὡς εκέλευον

304αυτὰρ επεί ῥ̓ όμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον,
305στήσαμεν εν λιμένι γλαφυρῷ ευεργέα νῆα
306άγχ̓ ὕδατος γλυκεροῖο, καὶ εξαπέβησαν ἑταῖροι
307νηός, έπειτα δὲ δόρπον επισταμένως τετύκοντο

308αυτὰρ επεὶ πόσιος καὶ εδητύος εξ έρον ἕντο,
309μνησάμενοι δὴ έπειτα φίλους έκλαιον ἑταίρους,
310οὓς έφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς εκ νηὸς ἑλοῦσα

311κλαιόντεσσι δὲ τοῖσιν επήλυθε νήδυμος ὕπνος

312ῆμος δὲ τρίχα νυκτὸς έην, μετὰ δ̓ άστρα βεβήκει,
313ῶρσεν έπι ζαῆν άνεμον νεφεληγερέτα Ζεὺς
314λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε
315γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον·
ορώρει δ̓ ουρανόθεν νύξ
316ῆμος δ̓ ηριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ηώς,
317νῆα μὲν ὡρμίσαμεν κοῖλον σπέος εισερύσαντες

318ένθα δ̓ έσαν νυμφέων καλοὶ χοροὶ ηδὲ θόωκοι

319καὶ τότ̓ εγὼν αγορὴν θέμενος μετὰ μῦθον έειπον

320 φίλοι, εν γὰρ νηὶ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε
321έστιν, τῶν δὲ βοῶν απεχώμεθα, μή τι πάθωμεν

322δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ίφια μῆλα,
323Ηελίου, ὃς πάντ̓ εφορᾷ καὶ πάντ̓ επακούει.

324ὣς εφάμην, τοῖσιν δ̓ επεπείθετο θυμὸς αγήνωρ

325μῆνα δὲ πάντ̓ άλληκτος άη Νότος, ου δέ τις άλλος
326γίγνετ̓ έπειτ̓ ανέμων ει μὴ Εῦρός τε Νότος τε.

327οἱ δ̓ ἧος μὲν σῖτον έχον καὶ οῖνον ερυθρόν,
328τόφρα βοῶν απέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο

329αλλ̓ ὅτε δὴ νηὸς εξέφθιτο ήια πάντα,
330καὶ δὴ άγρην εφέπεσκον αλητεύοντες ανάγκῃ,
331ιχθῦς όρνιθάς τε, φίλας τι χεῖρας ἵκοιτο,
332γναμπτοῖς αγκίστροισιν, έτειρε δὲ γαστέρα λιμός

333δὴ τότ̓ εγὼν ανὰ νῆσον απέστιχον, όφρα θεοῖσιν
334ευξαίμην, εί τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι

335αλλ̓ ὅτε δὴ διὰ νήσου ιὼν ήλυξα ἑταίρους,
336χεῖρας νιψάμενος, όθ̓ επὶ σκέπας ῆν ανέμοιο,
337ηρώμην πάντεσσι θεοῖς οἳ Όλυμπον έχουσιν

338οἱ δ̓ άρα μοι γλυκὺν ὕπνον επὶ βλεφάροισιν έχευαν

339Ευρύλοχος δ̓ ἑτάροισι κακῆς εξήρχετο βουλῆς

340κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι

341πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,
342λιμῷ δ̓ οίκτιστον θανέειν καὶ πότμον επισπεῖν.

343αλλ̓ άγετ̓, Ηελίοιο βοῶν ελάσαντες αρίστας
344ῥέξομεν αθανάτοισι, τοὶ ουρανὸν ευρὺν έχουσιν

345ει δέ κεν εις Ιθάκην αφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν,
346αῖψά κεν Ηελίῳ Ὑπερίονι πίονα νηὸν
347τεύξομεν, εν δέ κε θεῖμεν αγάλματα πολλὰ καὶ εσθλά

348ει δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ορθοκραιράων
349νῆ̓ εθέλῃ ολέσαι, επὶ δ̓ ἕσπωνται θεοὶ άλλοι,
350βούλομ̓ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν απὸ θυμὸν ολέσσαι,
351 δηθὰ στρεύγεσθαι εὼν εν νήσῳ ερήμῃ

352ὣς έφατ̓ Ευρύλοχος, επὶ δ̓ ῄνεον άλλοι ἑταῖροι

353αυτίκα δ̓ Ηελίοιο βοῶν ελάσαντες αρίστας
354εγγύθεν, ου γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρῴροιο
355βοσκέσκονθ̓ ἕλικες καλαὶ βόες ευρυμέτωποι

356τὰς δὲ περίστησάν τε καὶ ευχετόωντο θεοῖσιν,
357φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο

358ου γὰρ έχον κρῖ λευκὸν ευσσέλμου επὶ νηός

359αυτὰρ επεί ῥ̓ εύξαντο καὶ έσφαξαν καὶ έδειραν,
360μηρούς τ̓ εξέταμον κατά τε κνίσῃ εκάλυψαν
361δίπτυχα ποιήσαντες, επ̓ αυτῶν δ̓ ωμοθέτησαν

362ου δ̓ εῖχον μέθυ λεῖψαι επ̓ αιθομένοις ἱεροῖσιν,
363αλλ̓ ὕδατι σπένδοντες επώπτων έγκατα πάντα

364αυτὰρ επεὶ κατὰ μῆῤ εκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
365μίστυλλόν τ̓ άρα τἆλλα καὶ αμφ̓ οβελοῖσιν έπειραν

366καὶ τότε μοι βλεφάρων εξέσσυτο νήδυμος ὕπνος,
367βῆν δ̓ ιέναι επὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης

368αλλ̓ ὅτε δὴ σχεδὸν ῆα κιὼν νεὸς αμφιελίσσης,
369καὶ τότε με κνίσης αμφήλυθεν ἡδὺς αυτμή

370οιμώξας δὲ θεοῖσι μέγ̓ αθανάτοισι γεγώνευν

371Ζεῦ πάτερ ηδ̓ άλλοι μάκαρες θεοὶ αιὲν εόντες,
372 με μάλ̓ εις άτην κοιμήσατε νηλέι ὕπνῳ

373οἱ δ̓ ἕταροι μέγα έργον εμητίσαντο μένοντες

374ωκέα δ̓ Ηελίῳ Ὑπερίονι άγγελος ῆλθε
375Λαμπετίη τανύπεπλος, οἱ βόας έκταμεν ἡμεῖς

376αυτίκα δ̓ αθανάτοισι μετηύδα χωόμενος κῆρ

377Ζεῦ πάτερ ηδ̓ άλλοι μάκαρες θεοὶ αιὲν εόντες,
378τῖσαι δὴ ἑτάρους Λαερτιάδεω Οδυσῆος,
379οἵ μευ βοῦς έκτειναν ὑπέρβιον, ᾗσιν εγώ γε
380χαίρεσκον μὲν ιὼν εις ουρανὸν αστερόεντα,
381ηδ̓ οπότ̓ ὰψ επὶ γαῖαν απ̓ ουρανόθεν προτραποίμην

382ει δέ μοι ου τίσουσι βοῶν επιεικέ̓ αμοιβήν,
383δύσομαι εις Αίδαο καὶ εν νεκύεσσι φαείνω.

384τὸν δ̓ απαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς

385Ηέλἰ, τοι μὲν σὺ μετ̓ αθανάτοισι φάεινε
386καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν επὶ ζείδωρον άρουραν

387τῶν δέ κ̓ εγὼ τάχα νῆα θοὴν αργῆτι κεραυνῷ
388τυτθὰ βαλὼν κεάσαιμι μέσῳ ενὶ οίνοπι πόντῳ

389ταῦτα δ̓ εγὼν ήκουσα Καλυψοῦς ηυκόμοιο

390 δ̓ έφη Ἑρμείαο διακτόρου αυτὴ ακοῦσαι

391αυτὰρ επεί ῥ̓ επὶ νῆα κατήλυθον ηδὲ θάλασσαν,
392νείκεον άλλοθεν άλλον επισταδόν, ου δέ τι μῆχος
393εὑρέμεναι δυνάμεσθα, βόες δ̓ αποτέθνασαν ήδη

394τοῖσιν δ̓ αυτίκ̓ έπειτα θεοὶ τέραα προύφαινον

395εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ̓ αμφ̓ οβελοῖσι μεμύκει,
396οπταλέα τε καὶ ωμά, βοῶν δ̓ ὣς γίγνετο φωνή.

397ἑξῆμαρ μὲν έπειτα εμοὶ ερίηρες ἑταῖροι
398δαίνυντ̓ Ηελίοιο βοῶν ελάσαντες αρίστας

399αλλ̓ ὅτε δὴ ἕβδομον ῆμαρ επὶ Ζεὺς θῆκε Κρονίων,
400καὶ τότ̓ έπειτ̓ άνεμος μὲν επαύσατο λαίλαπι θύων,
401ἡμεῖς δ̓ αῖψ̓ αναβάντες ενήκαμεν ευρέι πόντῳ,
402ἱστὸν στησάμενοι ανά θ̓ ἱστία λεύκ̓ ερύσαντες

403αλλ̓ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ελείπομεν, ου δέ τις άλλη
404φαίνετο γαιάων, αλλ̓ ουρανὸς ηδὲ θάλασσα,
405δὴ τότε κυανέην νεφέλην έστησε Κρονίων
406νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ήχλυσε δὲ πόντος υπ̓ αυτῆς.

407 δ̓ έθει ου μάλα πολλὸν επὶ χρόνον
αῖψα γὰρ ῆλθε
408κεκληγὼς Ζέφυρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι θύων,
409ἱστοῦ δὲ προτόνους έρρηξ̓ ανέμοιο θύελλα
410αμφοτέρους
ἱστὸς δ̓ οπίσω πέσεν, ὅπλα τε πάντα
411εις άντλον κατέχυνθ̓
δ̓ άρα πρυμνῇ ενὶ νηὶ
412πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν, σὺν δ̓ οστέ̓ άραξε
413πάντ̓ άμυδις κεφαλῆς
δ̓ άῤ αρνευτῆρι εοικὼς
414κάππεσ̓ απ̓ ικριόφιν, λίπε δ̓ οστέα θυμὸς αγήνωρ

415Ζεὺς δ̓ άμυδις βρόντησε καὶ έμβαλε νηὶ κεραυνόν

416 δ̓ ελελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
417εν δὲ θεείου πλῆτο, πέσον δ̓ εκ νηὸς ἑταῖροι

418οἱ δὲ κορώνῃσιν ίκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
419κύμασιν εμφορέοντο, θεὸς δ̓ αποαίνυτο νόστον

420αυτὰρ εγὼ διὰ νηὸς εφοίτων, όφῤ απὸ τοίχους
421λῦσε κλύδων τρόπιος, τὴν δὲ ψιλὴν φέρε κῦμα,
422εκ δέ οἱ ἱστὸν άραξε ποτὶ τρόπιν
αυτὰρ επ̓ αυτῷ
423επίτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχώς

424τῷ ῥ̓ άμφω συνέεργον, ὁμοῦ τρόπιν ηδὲ καὶ ἱστόν,
425ἑζόμενος δ̓ επὶ τοῖς φερόμην ολοοῖς ανέμοισιν

426ένθ̓ τοι Ζέφυρος μὲν επαύσατο λαίλαπι θύων,
427ῆλθε δ̓ επὶ Νότος ῶκα, φέρων εμῷ άλγεα θυμῷ,
428όφῤ έτι τὴν ολοὴν αναμετρήσαιμι Χάρυβδιν

429παννύχιος φερόμην, ἅμα δ̓ ηελίῳ ανιόντι
430ῆλθον επὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν

431 μὲν ανερροίβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ

432αυτὰρ εγὼ ποτὶ μακρὸν ερινεὸν υψόσ̓ αερθείς,
433τῷ προσφὺς εχόμην ὡς νυκτερίς.
ου δέ πῃ εῖχον ού τε
434στηρίξαι ποσὶν έμπεδον ού τ̓ επιβῆναι

435ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εῖχον, απήωροι δ̓ έσαν όζοι,
436μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χάρυβδιν

437νωλεμέως δ̓ εχόμην, όφῤ εξεμέσειεν οπίσσω
438ἱστὸν καὶ τρόπιν αῦτις
εελδομένῳ δέ μοι ῆλθον
439όψ̓
ῆμος δ̓ επὶ δόρπον ανὴρ αγορῆθεν ανέστη
440κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αιζηῶν,
441τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος εξεφαάνθη

442ἧκα δ̓ εγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι,
443μέσσῳ δ̓ ενδούπησα παρὲξ περιμήκεα δοῦρα,
444ἑζόμενος δ̓ επὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν εμῇσι

445Σκύλλην δ̓ ουκέτ̓ έασε πατὴρ ανδρῶν τε θεῶν τε
446εισιδέειν
ου γάρ κεν ὑπέκφυγον αιπὺν όλεθρον
447ένθεν δ̓ εννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
448νῆσον ες Ωγυγίην πέλασαν θεοί, ένθα Καλυψὼ
449ναίει ευπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αυδήεσσα,
450 μ̓ εφίλει τ̓ εκόμει τε
τί τοι τάδε μυθολογεύω
451ήδη γάρ τοι χθιζὸς εμυθεόμην ενὶ οίκῳ
452σοί τε καὶ ιφθίμῃ αλόχῳ·
εχθρὸν δέ μοί εστιν αῦτις αριζήλως ειρημένα μυθολογεύειν.