Homer

Iliad    —    Ἰλιάς

Book 18

1ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αιθομένοιο,
2Αντίλοχος δ̓ Αχιλῆϊ πόδας ταχὺς άγγελος ῆλθε

3τὸν δ̓ εὗρε προπάροιθε νεῶν ορθοκραιράων
4τὰ φρονέοντ̓ ανὰ θυμὸν δὴ τετελεσμένα ῆεν

5οχθήσας δ̓ άρα εῖπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν

6ώ μοι εγώ, τί τ̓ άῤ αῦτε κάρη κομόωντες Αχαιοὶ
7νηυσὶν έπι κλονέονται ατυζόμενοι πεδίοιο

8μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
9ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι έειπε
10Μυρμιδόνων τὸν άριστον έτι ζώοντος εμεῖο
11χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ηελίοιο

12 μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου άλκιμος υἱὸς
13σχέτλιος
τ̓ εκέλευον απωσάμενον δήϊον πῦρ
14ὰψ επὶ νῆας ίμεν, μη δ̓ Ἕκτορι ῖφι μάχεσθαι

15εἷος ταῦθ̓ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
16τόφρά οἱ εγγύθεν ῆλθεν αγαυοῦ Νέστορος υἱὸς
17δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ̓ αγγελίην αλεγεινήν

18ώ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος μάλα λυγρῆς
19πεύσεαι αγγελίης, μὴ ώφελλε γενέσθαι

20κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ αμφιμάχονται
21γυμνοῦ
ατὰρ τά γε τεύχἐ έχει κορυθαίολος Ἕκτωρ
22ὣς φάτο, τὸν δ̓ άχεος νεφέλη εκάλυψε μέλαινα

23αμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αιθαλόεσσαν
24χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ̓ ῄσχυνε πρόσωπον

25νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν̓ αμφίζανε τέφρη

26αυτὸς δ̓ εν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς
27κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ῄσχυνε δαΐζων

28δμῳαὶ δ̓ ἃς Αχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε
29θυμὸν ακηχέμεναι μεγάλ̓ ίαχον, εκ δὲ θύραζε
30έδραμον αμφ̓ Αχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι
31στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ̓ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης

32Αντίλοχος δ̓ ἑτέρωθεν οδύρετο δάκρυα λείβων
33χεῖρας έχων Αχιλῆος
δ̓ έστενε κυδάλιμον κῆρ
34δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν απαμήσειε σιδήρῳ

35σμερδαλέον δ̓ ῴμωξεν
άκουσε δὲ πότνια μήτηρ
36ἡμένη εν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι,
37κώκυσέν τ̓ άῤ έπειτα
θεαὶ δέ μιν αμφαγέροντο
38πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ῆσαν

39ένθ̓ άῤ έην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
40Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ̓ Ἁλίη τε βοῶπις
41Κυμοθόη τε καὶ Ακταίη καὶ Λιμνώρεια
42καὶ Μελίτη καὶ Ίαιρα καὶ Αμφιθόη καὶ Αγαυὴ
43Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
44Δεξαμένη τε καὶ Αμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα
45Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ αγακλειτὴ Γαλάτεια
46Νημερτής τε καὶ Αψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα

47ένθα δ̓ έην Κλυμένη Ιάνειρά τε καὶ Ιάνασσα
48Μαῖρα καὶ Ωρείθυια εϋπλόκαμός τ̓ Αμάθεια
49άλλαι θ̓ αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ῆσαν

50τῶν δὲ καὶ αργύφεον πλῆτο σπέος
αἳ δ̓ ἅμα πᾶσαι
51στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ̓ εξῆρχε γόοιο

52κλῦτε κασίγνηται Νηρηΐδες, όφῤ εῢ πᾶσαι
53είδετ̓ ακούουσαι όσ̓ εμῷ ένι κήδεα θυμῷ

54ώ μοι εγὼ δειλή, ώ μοι δυσαριστοτόκεια,
55 τ̓ επεὶ ὰρ τέκον υἱὸν αμύμονά τε κρατερόν τε
56έξοχον ἡρώων·
δ̓ ανέδραμεν έρνεϊ ῖσος
57τὸν μὲν εγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ αλωῆς
58νηυσὶν επιπροέηκα κορωνίσιν Ίλιον είσω
59Τρωσὶ μαχησόμενον·
τὸν δ̓ ουχ ὑποδέξομαι αῦτις
60οίκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον είσω.

61όφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ηελίοιο
62άχνυται, ου δέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ιοῦσα

63αλλ̓ εῖμ̓, όφρα ίδωμι φίλον τέκος, ηδ̓ επακούσω
64ὅττί μιν ἵκετο πένθος απὸ πτολέμοιο μένοντα

65ὣς άρα φωνήσασα λίπε σπέος
αἳ δὲ σὺν αυτῇ
66δακρυόεσσαι ίσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
67ῥήγνυτο
ταὶ δ̓ ὅτε δὴ Τροίην ερίβωλον ἵκοντο
68ακτὴν εισανέβαινον επισχερώ, ένθα θαμειαὶ
69Μυρμιδόνων είρυντο νέες ταχὺν αμφ̓ Αχιλῆα

70τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ,
71οξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
72καί ῥ̓ ολοφυρομένη έπεα πτερόεντα προσηύδα

73τέκνον τί κλαίεις
τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος
74εξαύδα, μὴ κεῦθε
τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται
75εκ Διός, ὡς άρα δὴ πρίν γ̓ εύχεο χεῖρας ανασχὼν
76πάντας επὶ πρύμνῃσιν αλήμεναι υἷας Αχαιῶν
77σεῦ επιδευομένους, παθέειν τ̓ αεκήλια έργα

78τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ωκὺς Αχιλλεύς

79μῆτερ εμή, τὰ μὲν άρ μοι Ολύμπιος εξετέλεσσεν

80αλλὰ τί μοι τῶν ῆδος επεὶ φίλος ώλεθ̓ ἑταῖρος
81Πάτροκλος, τὸν εγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων
82ῖσον εμῇ κεφαλῇ;
τὸν απώλεσα, τεύχεα δ̓ Ἕκτωρ
83δῃώσας απέδυσε πελώρια θαῦμα ιδέσθαι
84καλά·
τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν αγλαὰ δῶρα
85ήματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ανέρος έμβαλον ευνῇ

86αίθ̓ όφελες σὺ μὲν αῦθι μετ̓ αθανάτῃς ἁλίῃσι
87ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν αγαγέσθαι άκοιτιν.

88νῦν δ̓ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ενὶ φρεσὶ μυρίον είη
89παιδὸς αποφθιμένοιο, τὸν ουχ ὑποδέξεαι αῦτις
90οίκαδε νοστήσαντ̓, επεὶ ου δ̓ εμὲ θυμὸς άνωγε
91ζώειν ου δ̓ άνδρεσσι μετέμμεναι, αί κε μὴ Ἕκτωρ
92πρῶτος εμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς απὸ θυμὸν ολέσσῃ,
93Πατρόκλοιο δ̓ ἕλωρα Μενοιτιάδεω αποτίσῃ.

94τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα

95ωκύμορος δή μοι τέκος έσσεαι, οῖ αγορεύεις

96αυτίκα γάρ τοι έπειτα μεθ̓ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.

97τὴν δὲ μέγ̓ οχθήσας προσέφη πόδας ωκὺς Αχιλλεύς

98αυτίκα τεθναίην, επεὶ ουκ άῤ έμελλον ἑταίρῳ
99κτεινομένῳ επαμῦναι
μὲν μάλα τηλόθι πάτρης
100έφθιτ̓, εμεῖο δὲ δῆσεν αρῆς αλκτῆρα γενέσθαι

101νῦν δ̓ επεὶ ου νέομαί γε φίλην ες πατρίδα γαῖαν,
102ου δέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος ου δ̓ ἑτάροισι
103τοῖς άλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
104αλλ̓ ἧμαι παρὰ νηυσὶν ετώσιον άχθος αρούρης,
105τοῖος εὼν οἷος ού τις Αχαιῶν χαλκοχιτώνων
106εν πολέμῳ·
αγορῇ δέ τ̓ αμείνονές εισι καὶ άλλοι
107ὡς έρις έκ τε θεῶν έκ τ̓ ανθρώπων απόλοιτο
108καὶ χόλος, ὅς τ̓ εφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
109ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
110ανδρῶν εν στήθεσσιν αέξεται ηΰτε καπνός·

111ὡς εμὲ νῦν εχόλωσεν άναξ ανδρῶν Αγαμέμνων.

112αλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι εάσομεν αχνύμενοί περ,
113θυμὸν ενὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ανάγκῃ

114νῦν δ̓ εῖμ̓ όφρα φίλης κεφαλῆς ολετῆρα κιχείω
115Ἕκτορα·
κῆρα δ̓ εγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
116Ζεὺς εθέλῃ τελέσαι ηδ̓ αθάνατοι θεοὶ άλλοι

117ου δὲ γὰρ ου δὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
118ὅς περ φίλτατος έσκε Διὶ Κρονίωνι άνακτι

119αλλά μοῖρα δάμασσε καὶ αργαλέος χόλος Ἥρης

120ὣς καὶ εγών, ει δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
121κείσομ̓ επεί κε θάνω
νῦν δὲ κλέος εσθλὸν αροίμην,
122καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων
123αμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων
124δάκρὐ ομορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι εφείην,
125γνοῖεν δ̓ ὡς δὴ δηρὸν εγὼ πολέμοιο πέπαυμαι

126μὴ δέ μ̓ έρυκε μάχης φιλέουσά περ
ου δέ με πείσεις
127τὸν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα θεὰ Θέτις αργυρόπεζα·

128ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ετήτυμον ου κακόν εστι
129τειρομένοις ἑτάροισιν αμυνέμεν αιπὺν όλεθρον

130αλλά τοι έντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν έχονται
131χάλκεα μαρμαίροντα
τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ
132αυτὸς έχων ώμοισιν αγάλλεται
ου δέ φημι
133δηρὸν επαγλαϊεῖσθαι, επεὶ φόνος εγγύθεν αυτῷ.

134αλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Άρηος
135πρίν γ̓ εμὲ δεῦῤ ελθοῦσαν εν οφθαλμοῖσιν ίδηαι

136ηῶθεν γὰρ νεῦμαι άμ̓ ηελίῳ ανιόντι
137τεύχεα καλὰ φέρουσα παῤ Ἡφαίστοιο άνακτος

138ὣς άρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ̓ υἷος ἑοῖο,
139καὶ στρεφθεῖσ̓ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα

140ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης ευρέα κόλπον
141οψόμεναί τε γέρονθ̓ ἅλιον καὶ δώματα πατρός,
142καί οἱ πάντ̓ αγορεύσατ̓
εγὼ δ̓ ες μακρὸν Όλυμπον
143εῖμι παῤ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αί κ̓ εθέλῃσιν
144υἱεῖ εμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα.

145ὣς έφαθ̓, αἳ δ̓ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αυτίκ̓ έδυσαν

146 δ̓ αῦτ̓ Ούλυμπον δὲ θεὰ Θέτις αργυρόπεζα
147ήϊεν όφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχἐ ενείκαι.

148τὴν μὲν άῤ Ούλυμπον δὲ πόδες φέρον
αυτὰρ Αχαιοὶ
149θεσπεσίῳ αλαλητῷ υφ̓ Ἕκτορος ανδροφόνοιο
150φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο

151ου δέ κε Πάτροκλόν περ εϋκνήμιδες Αχαιοὶ
152εκ βελέων ερύσαντο νέκυν θεράποντ̓ Αχιλῆος·

153αῦτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι
154Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογὶ είκελος αλκήν.

155τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ
156ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα

157τρὶς δὲ δύ̓ Αίαντες θοῦριν επιειμένοι αλκὴν
158νεκροῦ απεστυφέλιξαν
δ̓ έμπεδον αλκὶ πεποιθὼς
159άλλοτ̓ επαΐξασκε κατὰ μόθον, άλλοτε δ̓ αῦτε
160στάσκε μέγα ιάχων
οπίσω δ̓ ου χάζετο πάμπαν
161ὡς δ̓ απὸ σώματος ού τι λέοντ̓ αίθωνα δύνανται
162ποιμένες άγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι,
163ὥς ῥα τὸν ουκ εδύναντο δύω Αίαντε κορυστὰ
164Ἕκτορα Πριαμίδην απὸ νεκροῦ δειδίξασθαι.

165καί νύ κεν είρυσσέν τε καὶ άσπετον ήρατο κῦδος,
166ει μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ωκέα Ι͂ρις
167άγγελος ῆλθε θέουσ̓ απ̓ Ολύμπου θωρήσσεσθαι
168κρύβδα Διὸς άλλων τε θεῶν
πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη
169αγχοῦ δ̓ ἱσταμένη έπεα πτερόεντα προσηύδα

170όρσεο Πηλεΐδη, πάντων εκπαγλότατ̓ ανδρῶν

171Πατρόκλῳ επάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αινὴ
172ἕστηκε πρὸ νεῶν
οἳ δ̓ αλλήλους ολέκουσιν
173οἳ μὲν αμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος,
174οἳ δὲ ερύσσασθαι ποτὶ Ίλιον ηνεμόεσσαν
175Τρῶες επιθύουσι·
μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ
176ἑλκέμεναι μέμονεν
κεφαλὴν δέ θυμὸς άνωγε
177πῆξαι ανὰ σκολόπεσσι ταμόνθ̓ ἁπαλῆς απὸ δειρῆς

178αλλ̓ άνα μη δ̓ έτι κεῖσο
σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω
179Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι

180σοὶ λώβη, αί κέν τι νέκυς ῃσχυμμένος έλθῃ.

181τὴν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα ποδάρκης δῖος Αχιλλεύς

182Ι͂ρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν εμοὶ άγγελον ἧκε;

183τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε ποδήνεμος ωκέα Ι͂ρις

184Ἥρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις·

185ου δ̓ οῖδε Κρονίδης ὑψίζυγος ου δέ τις άλλος
186αθανάτων, οἳ Όλυμπον αγάννιφον αμφινέμονται.

187τὴν δ̓ απαμειβόμενος προσέφη πόδας ωκὺς Αχιλλεύς

188πῶς τὰρ ίω μετὰ μῶλον
έχουσι δὲ τεύχἐ εκεῖνοι
189μήτηρ δ̓ ού με φίλη πρίν γ̓ εία θωρήσσεσθαι
190πρίν γ̓ αυτὴν ελθοῦσαν εν οφθαλμοῖσιν ίδωμαι

191στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάῤ οισέμεν έντεα καλά

192άλλου δ̓ ού τευ οῖδα τεῦ ὰν κλυτὰ τεύχεα δύω,
193ει μὴ Αίαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.

194αλλὰ καὶ αυτὸς γ̓ έλπομ̓ ενὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
195έγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος

196τὸν δ̓ αῦτε προσέειπε ποδήνεμος ωκέα Ι͂ρις

197εῦ νυ καὶ ἡμεῖς ίδμεν τοι κλυτὰ τεύχἐ έχονται

198αλλ̓ αύτως επὶ τάφρον ιὼν Τρώεσσι φάνηθι,
199αί κέ σ̓ ὑποδείσαντες απόσχωνται πολέμοιο
200Τρῶες, αναπνεύσωσι δ̓ αρήϊοι υἷες Αχαιῶν
201τειρόμενοι
ολίγη δέ τ̓ ανάπνευσις πολέμοιο.
202 μὲν άῤ ὣς ειποῦσ̓ απέβη πόδας ωκέα Ι͂ρις,
203αυτὰρ Αχιλλεὺς ῶρτο Διῒ φίλος·
αμφὶ δ̓ Αθήνη
204ώμοις ιφθίμοισι βάλ̓ αιγίδα θυσσανόεσσαν,
205αμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος έστεφε δῖα θεάων
206χρύσεον, εκ δ̓ αυτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν

207ὡς δ̓ ὅτε καπνὸς ιὼν εξ άστεος αιθέῤ ἵκηται
208τηλόθεν εκ νήσου, τὴν δήϊοι αμφιμάχωνται,
209οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Άρηϊ
210άστεος εκ σφετέρου·
ἅμα δ̓ ηελίῳ καταδύντι
211πυρσοί τε φλεγέθουσιν επήτριμοι, ὑψόσε δ̓ αυγὴ
212γίγνεται αΐσσουσα περικτιόνεσσιν ιδέσθαι,
213αί κέν πως σὺν νηυσὶν άρεω αλκτῆρες ἵκωνται·

214ὣς απ̓ Αχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αιθέῤ ἵκανε

215στῆ δ̓ επὶ τάφρον ιὼν απὸ τείχεος, ου δ̓ ες Αχαιοὺς
216μίσγετο
μητρὸς γὰρ πυκινὴν ωπίζετ̓ εφετμήν
217ένθα στὰς ήϋσ̓, απάτερθε δὲ Παλλὰς Αθήνη
218φθέγξατ̓
ατὰρ Τρώεσσιν εν άσπετον ῶρσε κυδοιμόν
219ὡς δ̓ ότ̓ αριζήλη φωνή, ὅτε τ̓ ίαχε σάλπιγξ
220άστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
221ὣς τότ̓ αριζήλη φωνὴ γένετ̓ Αιακίδαο.

222οἳ δ̓ ὡς οῦν άϊον όπα χάλκεον Αιακίδαο,
223πᾶσιν ορίνθη θυμός
ατὰρ καλλίτριχες ἵπποι
224ὰψ όχεα τρόπεον
όσσοντο γὰρ άλγεα θυμῷ
225ἡνίοχοι δ̓ έκπληγεν, επεὶ ίδον ακάματον πῦρ
226δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος
227δαιόμενον
τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Αθήνη.
228τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ̓ ίαχε δῖος Αχιλλεύς,
229τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ̓ επίκουροι

230ένθα δὲ καὶ τότ̓ όλοντο δυώδεκα φῶτες άριστοι
231αμφὶ σφοῖς οχέεσσι καὶ έγχεσιν
αυτὰρ Αχαιοὶ
232ασπασίως Πάτροκλον υπ̓ εκ βελέων ερύσαντες
233κάτθεσαν εν λεχέεσσι
φίλοι δ̓ αμφέσταν ἑταῖροι
234μυρόμενοι
μετὰ δέ σφι ποδώκης είπετ̓ Αχιλλεὺς
235δάκρυα θερμὰ χέων, επεὶ είσιδε πιστὸν ἑταῖρον
236κείμενον εν φέρτρῳ δεδαϊγμένον οξέϊ χαλκῷ,
237τόν ῥ̓ ήτοι μὲν έπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ όχεσφιν
238ες πόλεμον, ου δ̓ αῦτις εδέξατο νοστήσαντα

239Ηέλιον δ̓ ακάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη
240πέμψεν επ̓ Ωκεανοῖο ῥοὰς αέκοντα νέεσθαι

241ηέλιος μὲν έδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Αχαιοὶ
242φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο

243Τρῶες δ̓ αῦθ̓ ἑτέρωθεν απὸ κρατερῆς ὑσμίνης
244χωρήσαντες έλυσαν υφ̓ ἅρμασιν ωκέας ἵππους,
245ες δ̓ αγορὴν αγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσθαι

246ορθῶν δ̓ ἑσταότων αγορὴ γένετ̓, ου δέ τις έτλη
247ἕζεσθαι
πάντας γὰρ έχε τρόμος, ούνεκ̓ Αχιλλεὺς
248εξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης επέπαυτ̓ αλεγεινῆς

249τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ῆρχ̓ αγορεύειν
250Πανθοΐδης
γὰρ οῖος ὅρα πρόσσω καὶ οπίσσω
251Ἕκτορι δ̓ ῆεν ἑταῖρος, ιῇ δ̓ εν νυκτὶ γένοντο,
252αλλ̓ μὲν ὰρ μύθοισιν, δ̓ έγχεϊ πολλὸν ενίκα·

253 σφιν εϋφρονέων αγορήσατο καὶ μετέειπεν

254αμφὶ μάλα φράζεσθε φίλοι
κέλομαι γὰρ έγωγε
255άστυδε νῦν ιέναι, μὴ μίμνειν ηῶ δῖαν
256εν πεδίῳ παρὰ νηυσίν
ἑκὰς δ̓ απὸ τείχεός ειμεν
257όφρα μὲν οὗτος ανὴρ Αγαμέμνονι μήνιε δίῳ
258τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ῆσαν Αχαιοί

259χαίρεσκον γὰρ έγωγε θοῇς επὶ νηυσὶν ιαύων
260ελπόμενος νῆας αἱρησέμεν αμφιελίσσας

261νῦν δ̓ αινῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλεΐωνα

262οἷος κείνου θυμὸς ὑπέρβιος, ουκ εθελήσει
263μίμνειν εν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ Αχαιοὶ
264εν μέσῳ αμφότεροι μένος Άρηος δατέονται,
265αλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχήσεται ηδὲ γυναικῶν.

266αλλ̓ ίομεν προτὶ άστυ, πίθεσθέ μοι
ὧδε γὰρ έσται
267νῦν μὲν νὺξ απέπαυσε ποδώκεα Πηλεΐωνα
268αμβροσίη
ει δ̓ άμμε κιχήσεται ενθάδ̓ εόντας
269αύριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εῦ νύ τις αυτὸν
270γνώσεται
ασπασίως γὰρ αφίξεται Ίλιον ἱρὴν
271ὅς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες έδονται
272Τρώων
αὶ γὰρ δή μοι απ̓ ούατος ὧδε γένοιτο
273ει δ̓ ὰν εμοῖς επέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ,
274νύκτα μὲν ειν αγορῇ σθένος ἕξομεν, άστυ δὲ πύργοι
275ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ̓ επὶ τῇς αραρυῖαι
276μακραὶ εΰξεστοι εζευγμέναι ειρύσσονται

277πρῶϊ δ̓ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
278στησόμεθ̓ ὰμ πύργους
τῷ δ̓ άλγιον, αί κ̓ εθέλῃσιν
279ελθὼν εκ νηῶν περὶ τείχεος άμμι μάχεσθαι.

280ὰψ πάλιν εῖσ̓ επὶ νῆας, επεί κ̓ εριαύχενας ἵππους
281παντοίου δρόμου άσῃ ὑπὸ πτόλιν ηλασκάζων

282είσω δ̓ ού μιν θυμὸς εφορμηθῆναι εάσει,
283ου δέ ποτ̓ εκπέρσει
πρίν μιν κύνες αργοὶ έδονται
284τὸν δ̓ άῤ ὑπόδρα ιδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ

285Πουλυδάμα σὺ μὲν ουκέτ̓ εμοὶ φίλα ταῦτ̓ αγορεύεις,
286ὃς κέλεαι κατὰ άστυ αλήμεναι αῦτις ιόντας

287 ού πω κεκόρησθε εελμένοι ένδοθι πύργων

288πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες άνθρωποι
289πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον

290νῦν δὲ δὴ εξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά,
291πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ερατεινὴν
292κτήματα περνάμεν̓ ἵκει, επεὶ μέγας ωδύσατο Ζεύς

293νῦν δ̓ ὅτε πέρ μοι έδωκε Κρόνου πάϊς αγκυλομήτεω
294κῦδος αρέσθ̓ επὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ̓ έλσαι Αχαιούς,
295νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν̓ ενὶ δήμῳ

296ου γάρ τις Τρώων επιπείσεται
ου γὰρ εάσω
297αλλ̓ άγεθ̓ ὡς ὰν εγὼ είπω, πειθώμεθα πάντες

298νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν εν τελέεσσι,
299καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ εγρήγορθε ἕκαστος

300Τρώων δ̓ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ανιάζει,
301συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι

302τῶν τινὰ βέλτερόν εστιν επαυρέμεν ή περ Αχαιούς.

303πρῶϊ δ̓ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
304νηυσὶν έπι γλαφυρῇσιν εγείρομεν οξὺν Άρηα

305ει δ̓ ετεὸν παρὰ ναῦφιν ανέστη δῖος Αχιλλεύς,
306άλγιον αί κ̓ εθέλῃσι τῷ έσσεται
ού μιν έγωγε
307φεύξομαι εκ πολέμοιο δυσηχέος, αλλὰ μάλ̓ άντην
308στήσομαι, ή κε φέρῃσι μέγα κράτος, κε φεροίμην

309ξυνὸς Ενυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα.

310ὣς Ἕκτωρ αγόρεὐ, επὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν
311νήπιοι
εκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Αθήνη
312Ἕκτορι μὲν γὰρ επῄνησαν κακὰ μητιόωντι,
313Πουλυδάμαντι δ̓ άῤ ού τις ὃς εσθλὴν φράζετο βουλήν.

314δόρπον έπειθ̓ εἵλοντο κατὰ στρατόν
αυτὰρ Αχαιοὶ
315παννύχιοι Πάτροκλον ανεστενάχοντο γοῶντες

316τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ εξῆρχε γόοιο
317χεῖρας επ̓ ανδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου
318πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ηϋγένειος,
319 ῥά θ̓ ὑπὸ σκύμνους ελαφηβόλος ἁρπάσῃ ανὴρ
320ὕλης εκ πυκινῆς·
δέ τ̓ άχνυται ὕστερος ελθών,
321πολλὰ δέ τ̓ άγκἐ επῆλθε μετ̓ ανέρος ίχνἰ ερευνῶν
322εί ποθεν εξεύροι·
μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ·
323ὣς βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν

324 πόποι ῥ̓ ἅλιον έπος έκβαλον ήματι κείνῳ
325θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον εν μεγάροισι

326φῆν δέ οἱ εις Οπόεντα περικλυτὸν υἱὸν απάξειν
327Ίλιον εκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αῖσαν

328αλλ̓ ου Ζεὺς άνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ

329άμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ερεῦσαι
330αυτοῦ ενὶ Τροίῃ, επεὶ ου δ̓ εμὲ νοστήσαντα
331δέξεται εν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς
332ου δὲ Θέτις μήτηρ, αλλ̓ αυτοῦ γαῖα καθέξει.

333νῦν δ̓ επεὶ οῦν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εῖμ̓ ὑπὸ γαῖαν,
334ού σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ̓ Ἕκτορος ενθάδ̓ ενεῖκαι
335τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σοῖο φονῆος·

336δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς αποδειροτομήσω
337Τρώων αγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς

338τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αύτως,
339αμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι
340κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ήματα δάκρυ χέουσαι,
341τὰς αυτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ
342πιείρας πέρθοντε πόλεις μερόπων ανθρώπων

343ὣς ειπὼν ἑτάροισιν εκέκλετο δῖος Αχιλλεὺς
344αμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, όφρα τάχιστα
345Πάτροκλον λούσειαν άπο βρότον αἱματόεντα

346οἳ δὲ λοετροχόον τρίποδ̓ ἵστασαν εν πυρὶ κηλέῳ,
347εν δ̓ άῤ ὕδωρ έχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες

348γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ άμφεπε, θέρμετο δ̓ ὕδωρ

349αυτὰρ επεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ενὶ ήνοπι χαλκῷ,
350καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ήλειψαν λίπ̓ ελαίῳ,
351εν δ̓ ωτειλὰς πλῆσαν αλείφατος εννεώροιο·

352εν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν
353ες πόδας εκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ.

354παννύχιοι μὲν έπειτα πόδας ταχὺν αμφ̓ Αχιλῆα
355Μυρμιδόνες Πάτροκλον ανεστενάχοντο γοῶντες

356Ζεὺς δ̓ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην άλοχόν τε·

357έπρηξας καὶ έπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη
358ανστήσασ̓ Αχιλῆα πόδας ταχύν
ῥά νυ σεῖο
359εξ αυτῆς εγένοντο κάρη κομόωντες Αχαιοί

360τὸν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη

361αινότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον έειπες

362καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ανδρὶ τελέσσαι,
363ὅς περ θνητός τ̓ εστὶ καὶ ου τόσα μήδεα οῖδε

364πῶς δὴ έγωγ̓, φημι θεάων έμμεν αρίστη,
365αμφότερον γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
366κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ̓ αθανάτοισιν ανάσσεις,
367ουκ όφελον Τρώεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι

368ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς αλλήλους αγόρευον

369Ἡφαίστου δ̓ ἵκανε δόμον Θέτις αργυρόπεζα
370άφθιτον αστερόεντα μεταπρεπέ̓ αθανάτοισι
371χάλκεον, ὅν ῥ̓ αυτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων

372τὸν δ̓ εῦῤ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας
373σπεύδοντα
τρίποδας γὰρ εείκοσι πάντας έτευχεν
374ἑστάμεναι περὶ τοῖχον εϋσταθέος μεγάροιο,
375χρύσεα δέ σφ̓ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,
376όφρά οἱ αυτόματοι θεῖον δυσαίατ̓ αγῶνα
377ηδ̓ αῦτις πρὸς δῶμα νεοίατο θαῦμα ιδέσθαι.

378οἳ δ̓ ήτοι τόσσον μὲν έχον τέλος, ούατα δ̓ ού πω
379δαιδάλεα προσέκειτο
τά ῥ̓ ήρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς
380όφῤ γε ταῦτ̓ επονεῖτο ιδυίῃσι πραπίδεσσι,
381τόφρά οἱ εγγύθεν ῆλθε θεὰ Θέτις αργυρόπεζα.

382τὴν δὲ ίδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος
383καλή, τὴν ώπυιε περικλυτὸς αμφιγυήεις

384έν τ̓ άρα οἱ φῦ χειρὶ έπος τ̓ έφατ̓ έκ τ̓ ονόμαζε

385τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
386αιδοίη τε φίλη τε
πάρος γε μὲν ού τι θαμίζεις
387αλλ̓ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω

388ὣς άρα φωνήσασα πρόσω άγε δῖα θεάων

389τὴν μὲν έπειτα καθεῖσεν επὶ θρόνου αργυροήλου
390καλοῦ δαιδαλέου
ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ῆεν
391κέκλετο δ̓ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην εῖπέ τε μῦθον

392Ἥφαιστε πρόμολ̓ ὧδε
Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει
393τὴν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα περικλυτὸς αμφιγυήεις

394 ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αιδοίη θεὸς ένδον,
395 μ̓ εσάωσ̓ ὅτε μ̓ άλγος αφίκετο τῆλε πεσόντα
396μητρὸς εμῆς ιότητι κυνώπιδος, μ̓ εθέλησε
397κρύψαι χωλὸν εόντα·
τότ̓ ὰν πάθον άλγεα θυμῷ,
398ει μή μ̓ Ευρυνόμη τε Θέτις θ̓ ὑπεδέξατο κόλπῳ
399Ευρυνόμη θυγάτηρ αψορρόου Ωκεανοῖο.

400τῇσι παῤ εινάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά,
401πόρπας τε γναμπτάς θ̓ ἕλικας κάλυκάς τε καὶ ὅρμους
402εν σπῆϊ γλαφυρῷ
περὶ δὲ ῥόος Ωκεανοῖο
403αφρῷ μορμύρων ῥέεν άσπετος
ου δέ τις άλλος
404ῄδεεν ού τε θεῶν ού τε θνητῶν ανθρώπων,
405αλλὰ Θέτις τε καὶ Ευρυνόμη ίσαν, αἵ μ̓ εσάωσαν

406 νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει
τώ με μάλα χρεὼ
407πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζῳάγρια τίνειν.

408αλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά,
409όφῤ ὰν εγὼ φύσας αποθείομαι ὅπλά τε πάντα

410, καὶ απ̓ ακμοθέτοιο πέλωρ αίητον ανέστη
411χωλεύων
ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο αραιαί
412φύσας μέν ῥ̓ απάνευθε τίθει πυρός, ὅπλά τε πάντα
413λάρνακ̓ ες αργυρέην συλλέξατο, τοῖς επονεῖτο

414σπόγγῳ δ̓ αμφὶ πρόσωπα καὶ άμφω χεῖῤ απομόργνυ
415αυχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα,
416δῦ δὲ χιτῶν̓, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε
417χωλεύων
ὑπὸ δ̓ αμφίπολοι ῥώοντο άνακτι
418χρύσειαι ζωῇσι νεήνισιν ειοικυῖαι

419τῇς εν μὲν νόος εστὶ μετὰ φρεσίν, εν δὲ καὶ αυδὴ
420καὶ σθένος, αθανάτων δὲ θεῶν άπο έργα ίσασιν.

421αἳ μὲν ὕπαιθα άνακτος εποίπνυον
αυτὰρ έρρων
422πλησίον, ένθα Θέτις περ, επὶ θρόνου ἷζε φαεινοῦ,
423έν τ̓ άρα οἱ φῦ χειρὶ έπος τ̓ έφατ̓ έκ τ̓ ονόμαζε·

424τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ
425αιδοίη τε φίλη τε
πάρος γε μὲν ού τι θαμίζεις
426αύδα τι φρονέεις
τελέσαι δέ με θυμὸς άνωγεν,
427ει δύναμαι τελέσαι γε καὶ ει τετελεσμένον εστίν

428τὸν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα

429Ήφαιστ̓, άρα δή τις, ὅσαι θεαί εισ̓ εν Ολύμπῳ,
430τοσσάδ̓ ενὶ φρεσὶν ᾗσιν ανέσχετο κήδεα λυγρὰ
431όσσ̓ εμοὶ εκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς άλγἐ έδωκεν

432εκ μέν μ̓ αλλάων ἁλιάων ανδρὶ δάμασσεν
433Αιακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ έτλην ανέρος ευνὴν
434πολλὰ μάλ̓ ουκ εθέλουσα.
μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ
435κεῖται ενὶ μεγάροις αρημένος, άλλα δέ μοι νῦν,
436υἱὸν επεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
437έξοχον ἡρώων·
δ̓ ανέδραμεν έρνεϊ ῖσος
438τὸν μὲν εγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ αλωῆς
439νηυσὶν επιπροέηκα κορωνίσιν Ίλιον είσω
440Τρωσὶ μαχησόμενον·
τὸν δ̓ ουχ ὑποδέξομαι αῦτις
441οίκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον είσω.

442όφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ηελίοιο
443άχνυται, ου δέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ιοῦσα

444κούρην ἣν άρα οἱ γέρας έξελον υἷες Αχαιῶν,
445τὴν ὰψ εκ χειρῶν ἕλετο κρείων Αγαμέμνων

446ήτοι τῆς αχέων φρένας έφθιεν
αυτὰρ Αχαιοὺς
447Τρῶες επὶ πρύμνῃσιν εείλεον, ου δὲ θύραζε
448είων εξιέναι
τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες
449Αργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶῤ ονόμαζον

450ένθ̓ αυτὸς μὲν έπειτ̓ ηναίνετο λοιγὸν αμῦναι,
451αυτὰρ Πάτροκλον περὶ μὲν τὰ τεύχεα ἕσσε,
452πέμπε δέ μιν πόλεμον δέ, πολὺν δ̓ ἅμα λαὸν όπασσε

453πᾶν δ̓ ῆμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι

454καί νύ κεν αυτῆμαρ πόλιν έπραθον, ει μὴ Απόλλων
455πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου άλκιμον υἱὸν
456έκταν̓ ενὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος έδωκε

457τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ̓ ἱκάνομαι, αί κ̓ εθέλῃσθα
458υἱεῖ εμῷ ωκυμόρῳ δόμεν ασπίδα καὶ τρυφάλειαν
459καὶ καλὰς κνημῖδας επισφυρίοις αραρυίας
460καὶ θώρηχ̓
γὰρ ῆν οἱ απώλεσε πιστὸς ἑταῖρος
461Τρωσὶ δαμείς
δὲ κεῖται επὶ χθονὶ θυμὸν αχεύων
462τὴν δ̓ ημείβετ̓ έπειτα περικλυτὸς αμφιγυήεις

463 θάρσει
μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων
464αὶ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην
465νόσφιν αποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αινὸς ἱκάνοι,
466ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αῦτε
467ανθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ίδηται

468ὣς ειπὼν τὴν μὲν λίπεν αυτοῦ, βῆ δ̓ επὶ φύσας

469τὰς δ̓ ες πῦρ έτρεψε κέλευσέ τε εργάζεσθαι

470φῦσαι δ̓ εν χοάνοισιν εείκοσι πᾶσαι εφύσων
471παντοίην εύπρηστον αϋτμὴν εξανιεῖσαι,
472άλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, άλλοτε δ̓ αῦτε,
473ὅππως Ἥφαιστός τ̓ εθέλοι καὶ έργον άνοιτο.

474χαλκὸν δ̓ εν πυρὶ βάλλεν ατειρέα κασσίτερόν τε
475καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ άργυρον
αυτὰρ έπειτα
476θῆκεν εν ακμοθέτῳ μέγαν άκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
477ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην

478ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
479πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ̓ άντυγα βάλλε φαεινὴν
480τρίπλακα μαρμαρέην, εκ δ̓ αργύρεον τελαμῶνα.

481πέντε δ̓ άῤ αυτοῦ έσαν σάκεος πτύχες
αυτὰρ εν αυτῷ
482ποίει δαίδαλα πολλὰ ιδυίῃσι πραπίδεσσιν

483εν μὲν γαῖαν έτευξ̓, εν δ̓ ουρανόν, εν δὲ θάλασσαν,
484ηέλιόν τ̓ ακάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
485εν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ̓ ουρανὸς εστεφάνωται,
486Πληϊάδας θ̓ Ὑάδας τε τό τε σθένος Ωρίωνος
487Άρκτόν θ̓, ἣν καὶ Άμαξαν επίκλησιν καλέουσιν,
488 τ̓ αυτοῦ στρέφεται καί τ̓ Ωρίωνα δοκεύει,
489οίη δ̓ άμμορός εστι λοετρῶν Ωκεανοῖο.

490εν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ανθρώπων
491καλάς
εν τῇ μέν ῥα γάμοι τ̓ έσαν ειλαπίναι τε,
492νύμφας δ̓ εκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
493ηγίνεον ανὰ άστυ, πολὺς δ̓ ὑμέναιος ορώρει

494κοῦροι δ̓ ορχηστῆρες εδίνεον, εν δ̓ άρα τοῖσιν
495αυλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν έχον
αἳ δὲ γυναῖκες
496ἱστάμεναι θαύμαζον επὶ προθύροισιν ἑκάστη

497λαοὶ δ̓ ειν αγορῇ έσαν αθρόοι
ένθα δὲ νεῖκος
498ωρώρει, δύο δ̓ άνδρες ενείκεον εἵνεκα ποινῆς
499ανδρὸς αποφθιμένου
μὲν εύχετο πάντ̓ αποδοῦναι
500δήμῳ πιφαύσκων, δ̓ αναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι

501άμφω δ̓ ἱέσθην επὶ ίστορι πεῖραρ ἑλέσθαι

502λαοὶ δ̓ αμφοτέροισιν επήπυον αμφὶς αρωγοί

503κήρυκες δ̓ άρα λαὸν ερήτυον
οἳ δὲ γέροντες
504είατ̓ επὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ενὶ κύκλῳ,
505σκῆπτρα δὲ κηρύκων εν χέρσ̓ έχον ηεροφώνων

506τοῖσιν έπειτ̓ ήϊσσον, αμοιβηδὶς δὲ δίκαζον

507κεῖτο δ̓ άῤ εν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
508τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ιθύντατα είποι

509τὴν δ̓ ἑτέρην πόλιν αμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
510τεύχεσι λαμπόμενοι
δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
511ηὲ διαπραθέειν άνδιχα πάντα δάσασθαι
512κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον επήρατον εντὸς έεργεν

513οἳ δ̓ ού πω πείθοντο, λόχῳ δ̓ ὑπεθωρήσσοντο

514τεῖχος μέν ῥ̓ άλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
515ῥύατ̓ εφεσταότες, μετὰ δ̓ ανέρες οὓς έχε γῆρας·

516οἳ δ̓ ίσαν
ῆρχε δ̓ άρά σφιν Άρης καὶ Παλλὰς Αθήνη
517άμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
518καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
519αμφὶς αριζήλω·
λαοὶ δ̓ ὑπολίζονες ῆσαν
520οἳ δ̓ ὅτε δή ῥ̓ ἵκανον ὅθι σφίσιν εῖκε λοχῆσαι
521εν ποταμῷ, ὅθι τ̓ αρδμὸς έην πάντεσσι βοτοῖσιν,
522ένθ̓ άρα τοί γ̓ ίζοντ̓ ειλυμένοι αίθοπι χαλκῷ

523τοῖσι δ̓ έπειτ̓ απάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
524δέγμενοι ὁππότε μῆλα ιδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς

525οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ̓ άμ̓ ἕποντο νομῆες
526τερπόμενοι σύριγξι
δόλον δ̓ ού τι προνόησαν
527οἳ μὲν τὰ προϊδόντες επέδραμον, ῶκα δ̓ έπειτα
528τάμνοντ̓ αμφὶ βοῶν αγέλας καὶ πώεα καλὰ
529αργεννέων οιῶν, κτεῖνον δ̓ επὶ μηλοβοτῆρας

530οἳ δ̓ ὡς οῦν επύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
531ειράων προπάροιθε καθήμενοι, αυτίκ̓ εφ̓ ἵππων
532βάντες αερσιπόδων μετεκίαθον, αῖψα δ̓ ἵκοντο

533στησάμενοι δ̓ εμάχοντο μάχην ποταμοῖο παῤ όχθας,
534βάλλον δ̓ αλλήλους χαλκήρεσιν εγχείῃσιν

535εν δ̓ Έρις εν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, εν δ̓ ολοὴ Κήρ,
536άλλον ζωὸν έχουσα νεούτατον, άλλον άουτον,
537άλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν·

538εἷμα δ̓ έχ̓ αμφ̓ ώμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν

539ὡμίλευν δ̓ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ηδ̓ εμάχοντο,
540νεκρούς τ̓ αλλήλων έρυον κατατεθνηῶτας.

541εν δ̓ ετίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν άρουραν
542ευρεῖαν τρίπολον·
πολλοὶ δ̓ αροτῆρες εν αυτῇ
543ζεύγεα δινεύοντες ελάστρεον ένθα καὶ ένθα

544οἳ δ̓ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον αρούρης,
545τοῖσι δ̓ έπειτ̓ εν χερσὶ δέπας μελιηδέος οίνου
546δόσκεν ανὴρ επιών
τοὶ δὲ στρέψασκον αν̓ όγμους,
547ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι

548 δὲ μελαίνετ̓ όπισθεν, αρηρομένῃ δὲ εῴκει,
549χρυσείη περ εοῦσα
τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο
550εν δ̓ ετίθει τέμενος βασιλήϊον
ένθα δ̓ έριθοι
551ήμων οξείας δρεπάνας εν χερσὶν έχοντες

552δράγματα δ̓ άλλα μετ̓ όγμον επήτριμα πῖπτον έραζε,
553άλλα δ̓ αμαλλοδετῆρες εν ελλεδανοῖσι δέοντο

554τρεῖς δ̓ άῤ αμαλλοδετῆρες εφέστασαν
αυτὰρ όπισθε
555παῖδες δραγμεύοντες εν αγκαλίδεσσι φέροντες
556ασπερχὲς πάρεχον
βασιλεὺς δ̓ εν τοῖσι σιωπῇ
557σκῆπτρον έχων ἑστήκει επ̓ όγμου γηθόσυνος κῆρ

558κήρυκες δ̓ απάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο,
559βοῦν δ̓ ἱερεύσαντες μέγαν άμφεπον
αἳ δὲ γυναῖκες
560δεῖπνον ερίθοισιν λεύκ̓ άλφιτα πολλὰ πάλυνον

561εν δ̓ ετίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν αλωὴν
562καλὴν χρυσείην
μέλανες δ̓ ανὰ βότρυες ῆσαν,
563ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς αργυρέῃσιν

564αμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ̓ ἕρκος έλασσε
565κασσιτέρου·
μία δ̓ οίη αταρπιτὸς ῆεν επ̓ αυτήν,
566τῇ νίσοντο φορῆες ὅτε τρυγόῳεν αλωήν

567παρθενικαὶ δὲ καὶ ηΐθεοι αταλὰ φρονέοντες
568πλεκτοῖς εν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν

569τοῖσιν δ̓ εν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
570ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ̓ ὑπὸ καλὸν άειδε
571λεπταλέῃ φωνῇ
τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ
572μολπῇ τ̓ ιυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο

573εν δ̓ αγέλην ποίησε βοῶν ορθοκραιράων

574αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
575μυκηθμῷ δ̓ απὸ κόπρου επεσσεύοντο νομὸν δὲ
576πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα

577χρύσειοι δὲ νομῆες άμ̓ εστιχόωντο βόεσσι
578τέσσαρες, εννέα δέ σφι κύνες πόδας αργοὶ ἕποντο

579σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ̓ εν πρώτῃσι βόεσσι
580ταῦρον ερύγμηλον εχέτην
δὲ μακρὰ μεμυκὼς
581ἕλκετο
τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ηδ̓ αιζηοί
582τὼ μὲν αναρρήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην
583έγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον
οἳ δὲ νομῆες
584αύτως ενδίεσαν ταχέας κύνας οτρύνοντες

585οἳ δ̓ ήτοι δακέειν μὲν απετρωπῶντο λεόντων,
586ἱστάμενοι δὲ μάλ̓ εγγὺς ὑλάκτεον έκ τ̓ αλέοντο

587εν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς αμφιγυήεις
588εν καλῇ βήσσῃ μέγαν οιῶν αργεννάων,
589σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ιδὲ σηκούς

590εν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς αμφιγυήεις,
591τῷ ίκελον οἷόν ποτ̓ ενὶ Κνωσῷ ευρείῃ
592Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμῳ Αριάδνῃ

593ένθα μὲν ηΐθεοι καὶ παρθένοι αλφεσίβοιαι
594ορχεῦντ̓ αλλήλων επὶ καρπῷ χεῖρας έχοντες

595τῶν δ̓ αἳ μὲν λεπτὰς οθόνας έχον, οἳ δὲ χιτῶνας
596είατ̓ εϋννήτους, ῆκα στίλβοντας ελαίῳ

597καί ῥ̓ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας έχον, οἳ δὲ μαχαίρας
598εῖχον χρυσείας εξ αργυρέων τελαμώνων

599οἳ δ̓ ὁτὲ μὲν θρέξασκον επισταμένοισι πόδεσσι
600ῥεῖα μάλ̓, ὡς ὅτε τις τροχὸν άρμενον εν παλάμῃσιν
601ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αί κε θέῃσιν

602άλλοτε δ̓ αῦ θρέξασκον επὶ στίχας αλλήλοισι

603πολλὸς δ̓ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ̓ ὅμιλος
604τερπόμενοι

605δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ̓ αυτοὺς
606μολπῆς εξάρχοντες εδίνευον κατὰ μέσσους.

607εν δ̓ ετίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ωκεανοῖο
608άντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.

609αυτὰρ επεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε,
610τεῦξ̓ άρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αυγῆς,
611τεῦξε δέ οἱ κόρυθα βριαρὴν κροτάφοις αραρυῖαν
612καλὴν δαιδαλέην, επὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε,
613τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο

614αυτὰρ επεὶ πάνθ̓ ὅπλα κάμε κλυτὸς αμφιγυήεις,
615μητρὸς Αχιλλῆος θῆκε προπάροιθεν αείρας

616 δ̓ ίρηξ ὣς ᾶλτο κατ̓ Ουλύμπου νιφόεντος
617τεύχεα μαρμαίροντα παῤ Ἡφαίστοιο φέρουσα.